(HR) Nabavka radne stanice

Datum objave: 15.03.2021. 09:18 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Radne stanice

2021/S 051-127965

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a, Horvatovac 102a, HR-10000 Zagreb
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009851

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Radne stanice ii (ponovljeno)

 

Referentni broj: 007V-PMF/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30214000 Radne stanice

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Radne stanice ii (ponovljeno)

Predmet nabave podijeljen je na grupe kako slijedi:

Grupa 1. Radne stanice I za potrebe Horizon projekta Marilia

Grupa 2. Radna stanica II za potrebe Horizon projekta Marilia

Grupa 5. Radne stanice za potrebe Klima4HR projekta.

Sredstva za nabavu za grupe 1. i 2. osiguravaju se iz sredstava Horizon projekta Marilia

Sredstva za nabavu za grupe 5. osiguravaju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 620 697.12 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 1. Radne stanice I za potrebe Horizon projekta Marilia

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30214000 Radne stanice

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR050 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupe 1.–2. osigurava se iz sredstava Horizon projekta Marilia – Mara-based Industrial low-cost identification assays, financiranog iz EU fondova na natječaju Horizon 2020. Primarni cilj projekta je razviti nove, efikasnije, brže i jeftinije testove za detekciju patogena u uzorcima vode. U tu svrhu provest će se računalno i eksperimentalno istraživanje. Računalno istraživanje sastojat će se od računalnih simulacija protein-protein i protein-DNA interakcija koje će predstavljati molekularnu osnovu navedenih testova. S obzirom da je riječ o zahtjevnim simulacijama, neophodne su odgovarajući računalni resursi, odnosno snažne radne stanice.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)

Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 67 520.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Nabava za grupe 1.–2. osigurava se iz sredstava Horizon projekta Marilia – Mara-based industrial low-cost identification assays, financiranog iz EU fondova na natječaju Horizon 2020.

 

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2. Radna stanica II za potrebe Horizon projekta Marilia

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30214000 Radne stanice

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR050 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupe 1.-2. osigurava se iz sredstava Horizon projekta Marilia – Mara-based industrial low-cost identification assays, financiranog iz EU fondova na natječaju Horizon 2020. Primarni cilj projekta je razviti nove, efikasnije, brže i jeftinije testove za detekciju patogena u uzorcima vode. U tu svrhu provest će se računalno i eksperimentalno istraživanje. Računalno istraživanje sastojat će se od računalnih simulacija protein-protein i protein-DNA interakcija koje će predstavljati molekularnu osnovu navedenih testova. S obzirom da je riječ o zahtjevnim simulacijama, neophodne su odgovarajući računalni resursi, odnosno snažne radne stanice.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)

Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 39 520.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Nabava za grupe 1.-2. osigurava se iz sredstava Horizon projekta Marilia – Mara-based industrial low-cost identification assays, financiranog iz EU fondova na natječaju Horizon 2020.

 

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 5. Radne stanice za potrebe Klima4HR projekta

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30214000 Radne stanice

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR050 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Geofizički odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 95.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 5. osigurava se iz projekta: Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima-4HR) (KK.05.1.1.02.0006) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020., te u sklopu Europskog fonda za reginalni razvoj. Multidisciplinarni projekt Klima-4HR proučava ranjivost urbanih i prirodnih okoliša na klimatske promjene te njihovu mogućnost prilagodbe. Projekt je fokusiran na analizu i ublažavanje urbanog toplinskog otoka u sadašnjoj i budućoj klimi, karakterizaciju intenzivnih konvektivnih oluja praćenih tučom, te identificikaciju negativnih utjecaja na biološku raznolikost slatkovodnih i morskih ekosustava mora na različitim razinama, od molekularne do razine zajednica. Na temelju dobivenih rezultata će se predložiti smjernice za daljnja istraživanja s ciljem dobivanja što učinkovitijih mjera sa širom primjenom u praćenju i gospodarenju prirodnim i urbanim okolišem.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)

Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 29 100.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Nabava za grupu 5. osigurava se iz projekta: Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima-4HR) (KK.05.1.1.02.0006) u okviru Operativnog programa Konkurentn...

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dostavlja se ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne dokumente - odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Ugovor o javnoj nabavi između Naručitelja i odabranog ponuditelja mora biti sukladan uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi se nalazi u Prilogu IV. ove Dokumentacije, te je njezin sastavni i obvezni dio.

Smatra se da podnošenjem ponude gospodarski subjekt prihvaća sve uvjete navedene u Prijedlogu ugovora.

Bitni elementi ugovora uključuju: predmet nabave, mjesto i rok isporuke, stavljanje u funkciju opreme, nepromjenjivost ugovorene cijene, podatke o podugovarateljima (ako je primjenjivo), način i uvjete plaćanja, ponuđeni jamstveni rok, ugovorna kazna.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 15/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 15/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

PMF, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 1. Izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, 2. Maja Telišman Prtenjak, 3. Anđelka Budimir i 4. Sandro Pačarić. PMF, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, prema grupama, s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe po pravilima otvorenog postupka velike vrijednosti. Napomena: s obzirom na to da godišnja procijenjena vrijednost nabave za računalnu opremu na Fakultetu prelazi prag za javnu nabavu velike vrijednosti, Naručitelj će svaki od zasebnih postupaka nabave za računalnu opremu provesti prema pravilima koja se odnose na javnu nabavu velike vrijednosti. Predmet nabave je izvorno bio podijeljen na pet (5) grupa predmeta nabave, a za Grupe 1., 2. i 5. predmeta nabave postupak je poništen.

Ovaj postupak nabave se provodi samo za Grupe 1., 2. i 5. predmeta nabave.

Ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a ukupno iznosi: 3 620 697,12 HRK (bez PDV-a)

a) Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 136 140,00 HRK (bez PDV-a), odnosno po grupama, kako slijedi:

— Procijenjena vrijednost za Grupu 1. iznosi: 67 520,00 HRK (bez PDV-a);

5;

— Procijenjena vrijednost za Grupu 2. iznosi: 39 520,00 HRK (bez PDV-a);

— Procijenjena vrijednost za Grupu 5. iznosi: 29 100,00 HRK (bez PDV-a).

 

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao

Pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga

Kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

(www.dkom.hr)

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH

(putem sustava e-Žalba).

Metoda i način dostavljanja žalbe kao i komunikacije sa DKOM dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektronička-žalba-od-1-siječnja-2018-

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u skladu s člankom 405. i u roku sukladno članku 406. ZJN-a 2016.

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim

Opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i

Dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: