(HR) Nabavka releja za potrebe HOPS-a

Datum objave: 04.07.2017. 09:50 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Elektrotehnička oprema

2017/S 125-255170

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
13148821633
Kupska 4
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Nevistić, dipl. ing. el.
Telefon: +385 21405800
E-pošta: JN-sekundarnaST@hops.hr
Telefaks: +385 21405916
NUTS kod: HR035

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hops.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0013325
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Isporuka releja za potrebe HOPS-a.

 

Referentni broj: 3003-V-2/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31730000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava se provodi na temelju čl. 23. st. 2. ZJN-a 2016. Ova obavijest o nadmetanju se odnosi na Grupu 3.: Nabava sekundarne opreme za potrebe rekonstrukcije objekata PrP Spli, te je iznos predmetne grupe: 8 000 000 HRK.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 100 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31730000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto isporuke robe je skladište Vrboran, Vrboranska cesta 17, HR-21000 Split.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Pod nabavom „Nabava sekundarne opreme za potrebe rekonstrukcije objekata PrP Split” podrazumijeva se slijedeće:

— isporuka i ugradnja opreme u ormare (ormari sekundarne opreme, uređaji relejne zaštite, terminali upravljanja, regulatori napona i ostala predmetna oprema) prema troškovniku i tehničkim specifikacijama ovog DON-a,

— tipska tvornička ispitivanja ormara sekundarne opreme (FAT) tijekom i po završetku proizvodnje, a prije isporuke.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 100 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 100 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Nabava se provodi na temelju čl. 23. st. 2. ZJN-a 2016. Ova obavijest o nadmetanju se odnosi na Grupu 3.: Nabava sekundarne opreme za potrebe rekonstrukcije objekata PrP Split, te je iznos predmetne grupe: 8 000 000 HRK.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Upis u registar:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.1. dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

 

— jamstvo za ozbiljnost ponude,

— jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma,

— jamstvo za otklanjanje nedoatataka u jamstvenom roku.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Nije predviđeno plaćanje predujma.

Račune će naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na transakcijski račun (IBAN) odabranog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio ukoliko se ugovor sklapa sa zajednicom ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/08/2017
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/08/2017
Lokalno vrijeme: 9:00
Mjesto:

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, HR-21000 Split, Sala za sastanke, II. kat, soba br. 205.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

 

Nabava se provodi na temelju čl. 23. st. 2. ZJN-a 2016. Ova obavijest o nadmetanju se odnosi na Grupu 3.: Nabava sekundarne opreme za potrebe rekonstrukcije objekata PrP Split, te je iznos predmetne grupe: 8 000 000 HRK.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: