(HR) Nabavka rezervnih dijelova i servisa vozila marke Iveco

Datum objave: 26.07.2017. 10:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

2017/S 141-289408

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015292

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Rezervni dijelovi i servis vozila marke IVECO (4 grupe).

Referentni broj: 2017-380

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34330000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Rezervni dijelovi i servis upravljačkog, prijenosnog, ovjesnog i kočnog sustava za vozila marke IVECO

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34330000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

II.2.4)Opis nabave:

Naručitelj ovim postupkom javne nabave, uglavnom nabavlja robu, a manjim dijelom uslugu koja će se odnositi na servis vozila. Naručitelj za ovaj predmet nabave ima aktivni okvirni sporazum koji traje do 6.8.2017. g. Okvirni sporazum koji će naručitelj sklopiti temeljem ovog postupka javne nabave početi će se koristiti po isteku ili iscrpljenju navedenog aktivnog okvirnog sporazuma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

Kriterij troška - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 550 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Rezervni dijelovi i servis motornog, rashladnog, elektro i klima sustava za vozila marke IVECO

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34330000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

II.2.4)Opis nabave:

Naručitelj ovim postupkom javne nabave, uglavnom nabavlja robu, a manjim dijelom uslugu koja će se odnositi na servis vozila. Naručitelj za ovaj predmet nabave ima aktivni okvirni sporazum koji traje do 6.8.2017. g. Okvirni sporazum koji će naručitelj sklopiti temeljem ovog postupka javne nabave početi će se koristiti po isteku ili iscrpljenju navedenog aktivnog okvirnog sporazuma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

Kriterij troška - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 700 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 3. Rezervni dijelovi i servis karoserije, stakla kabina, retrovizora te ostalih dijelova za vozila marke IVECO

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34330000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

II.2.4)Opis nabave:

Naručitelj ovim postupkom javne nabave, uglavnom nabavlja robu, a manjim dijelom uslugu koja će se odnositi na servis vozila. Naručitelj za ovaj predmet nabave ima aktivni okvirni sporazum koji traje do 6.8.2017. g. Okvirni sporazum koji će naručitelj sklopiti temeljem ovog postupka javne nabave početi će se koristiti po isteku ili iscrpljenju navedenog aktivnog okvirnog sporazuma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

Kriterij troška - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 050 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 4. Rezervni dijelovi i servis za vozila marke Iveco Daily

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34330000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041

II.2.4)Opis nabave:

Naručitelj ovim postupkom javne nabave, uglavnom nabavlja robu, a manjim dijelom uslugu koja će se odnositi na servis vozila. Naručitelj za ovaj predmet nabave ima aktivni okvirni sporazum koji traje do 6.8.2017. g. Okvirni sporazum koji će naručitelj sklopiti temeljem ovog postupka javne nabave početi će se koristiti po isteku ili iscrpljenju navedenog aktivnog okvirnog sporazuma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

Kriterij troška - Naziv: T.27.DON / Ponder: T.27.DON

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 23/08/2017

Lokalno vrijeme: 09:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23/08/2017

Lokalno vrijeme: 09:30

Mjesto:

Grad Zagreb, Ured za javnu nabavu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15/1. kat, dvorana 101.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/07/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: