(HR) Nabavka robe za proširenje postojećeg EFT POS sustava FINE

Datum objave: 23.02.2021. 09:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Čitači pametnih kartica

2021/S 037-091994

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Financijska agencija
Nacionalni registracijski broj: 85821130368
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 70
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Matija Pšalić
E-pošta: nabava@fina.hr
Telefon: +385 16128019
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fina.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0007086

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Ostalo financijsko posredovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Proširenje postojećeg EFT POS sustava FINE

 

Referentni broj: 1.8.7/2021/V/I1

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30233300 Čitači pametnih kartica

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Proširenje postojećeg EFT POS sustava FINE.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30233300 Čitači pametnih kartica

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi, Upute ponuditeljima, točka 2..

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Proširenje postojećeg EFT POS sustava FINE.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo proizvođača / Ponder: 20

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 14

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi, Upute ponuditeljima, točka 5. podtočka 5.1.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 22/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 22/06/2021

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 22/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi, Upute ponuditeljima, točka 23.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi, Upute ponuditeljima, točka 26.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Sukladno Dokumentaciji o nabavi, Upute ponuditeljima, točka 26.
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

18/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: