(HR) Nabavka službenih odora čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske

Datum objave: 23.12.2019. 09:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.12.2019.

Hrvatska-Zagreb: Odjeća, obuća, prtljaga i pribor

2019/S 247-608740

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Nacionalni registracijski broj: 19370100881
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Julija Bilić
E-pošta: julija.bilic@mzoe.hr
Telefon: +385 13717257
Telefaks: +385 13717181

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mzoe.gov.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0049715

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava službenih odora čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske

Referentni broj: 805/02-19/04JN

II.1.2)Glavna CPV oznaka

18000000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su službene odore čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

18000000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR0

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe su svi nacionalni parkovi i parkovi prirode u Hrvatskoj.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su službene odore čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 20 %

Cijena - Ponder: 80 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 5

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 09:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 09:30

Mjesto:

Radnička cesta 80, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije o nabavi,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno, dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Služba za nabavu
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: julija.bilic@mzoe.hr
Telefon: +385 13717257
Telefaks: +385 13717181

Internetska adresa: www.mzoe.gov.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

18/12/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: