(HR) Nabavka specijalnog komunalnog vozila putem financijskog leasinga

Datum objave: 16.02.2021. 08:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2021.

Hrvatska-Varaždin: Motorna vozila za posebne namjene

2021/S 032-079219

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonia Ribić Berisha
E-pošta: aribic@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0005917

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Skupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz otpada itd.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Nabava specijalnog komunalnog vozila putem financijskog leasinga

 

Referentni broj: E-VV-SD/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34144000 Motorna vozila za posebne namjene

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je specijalno komunalno vozilo za odvojeno skupljanje komunalnog otpada sa potisnom pločom za sabijanje otpada i krovnom kranskom dizalicom za pražnjenje nadzemnih i podzemnih spremnika. Specijalno vozilo se nabavlja putem financijskog leasinga na razdoblje od 28 mjeseci, sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN 141/13, dalje: Zakon o leasingu). Tehnički opis vozila nalazi se u obrascu naziva Specifikacija tehničkih karakteristika (Obrazac 1.1.).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 972 334.34 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

66114000 Usluge financijskog leasinga

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR044 Varaždinska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

2.7. Mjesto isporuke robe:Isporuka robe izvršit će se na adresi Naručitelja, na lokaciji organizacijske jedinice za operativne poslove: Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je specijalno komunalno vozilo za odvojeno skupljanje komunalnog otpada sa potisnom pločom za sabijanje otpada i krovnom kranskom dizalicom za pražnjenje nadzemnih i podzemnih spremnika. Specijalno vozilo se nabavlja putem financijskog leasinga na razdoblje od 28 mjeseci, sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN 141/13, dalje: Zakon o leasingu). Tehnički opis vozila nalazi se u obrascu naziva Specifikacija tehničkih karakteristika (Obrazac 1.1.).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke kao dodatni kriterij / Ponder: 30

Cijena - Ponder: 70

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 972 334.34 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 28

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

„Odvojeno PrlkupLjamo OTpad - PILOT“ iz EU fondova - EFRR/KF/ESF.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Javni naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni su predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

 

e-racun@cistoca-vz.hr

 

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: