(HR) Nabavka steriliziranih kukuljica sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata)

Datum objave: 08.03.2021. 09:17 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.03.2021.

Hrvatska-Osijek: Male životinje

2021/S 046-115078

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nacionalni registracijski broj: 35506269186
Poštanska adresa: Vinkovačka cesta 63 c
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hapih.hr
Telefon: +385 31275200
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hapih.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008932
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava steriliziranih kukuljica sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata)

 

Referentni broj: NVV 02-2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
03325000 Male životinje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava steriliziranih kukuljica sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03325000 Male životinje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava steriliziranih kukuljica sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Cijena ponude / Ponder: C=NCP/CP*90
Kriterij troška - Naziv: Rok prve isporuke / Ponder: RI=NRI/RIP*10
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Usorska 19, Brijest, HR-31000 Osijek.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: