(HR) Nabavka stroja za obradu biootpada – teleskopski utovarivač

Datum objave: 16.02.2021. 09:01 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2021.

Hrvatska-Mursko Središće: Utovarivači na kotačima

2021/S 032-079222

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Murs-Ekom D.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 34333795582
Poštanska adresa: Frankopanska 8
Mjesto: Mursko Središće
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Poštanski broj: 40315
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josip Sršan
E-pošta: direktor@murs-ekom.hr
Telefon: +385 40370783
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://murs-ekom.hr/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006063

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Komunalna djelatnost 3811

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Nabava stroja za obradu biootpada – teleskopski utovarivač

 

Referentni broj: VV1-2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34144710 Utovarivači na kotačima

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava stroja za obradu biootpada - teleskopski utovarivač za kompostanu u Murskom Središću. Nabava stroja provodi se u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće".

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 581 200.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34144710 Utovarivači na kotačima

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR046 Međimurska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Martinska 151A, Mursko Središće.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je nabava stroja za obradu biootpada – teleskopski utovarivač za opremanje kompostanu u Murskom Središću. Nabava stroja provodi se u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“ – KK.06.3.1.15.0003.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: min 12 mj.10bodova

Cijena - Ponder: 90bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 581 200.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 5

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Nabava stroja provodi se u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće – KK.06.3.1.15.0003, financiranog iz Kohezijskog fonda, Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Centar za kulturu „Rudar" Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: