(HR) Nabavka sustava za mjerenje fizikalnih svojstava

Datum objave: 17.01.2020. 09:16 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Instrumenti za mjerenje

2020/S 012-023307

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislav Ivek
E-pošta: ifs@ifs.hr
Telefon: +385 14698883
Telefaks: +385 14698890

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ifs.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0001138
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Sustav za mjerenje fizikalnih svojstava

 

Referentni broj: VV-11/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38410000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je sustav za mjerenje fizikalnih svojstava, sukladno tehničkoj specifikaciji.

Nabava uključuje testiranje svih komponenti na lokaciji proizvođača, isporuku cjelokupnog postava do lokacije Naručitelja, instalaciju, puštanje u rad opreme i provjeru specifikacija, obuku korisnika te servisno održavanje na lokaciji Naručitelja.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 840 930.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38410000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je sustav za mjerenje fizikalnih svojstava, sukladno tehničkoj specifikaciji.Nabava uključuje testiranje svih komponenti na lokaciji proizvođača, isporuku cjelokupnog postava do lokacije Naručitelja, instalaciju, puštanje u rad opreme i provjeru specifikacija, obuku korisnika te servisno održavanje na lokaciji Naručitelja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Servis postrojenja / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete / Ponder: 50 %
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 840 930.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar, Upis u obrtni registar za sve gospodarske subjekte u ponudi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela i to Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 16. stavka 2. Statuta Instituta za fiziku.

Sukladno čl. 307.st.4. ZJN-a 2016, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

Ugovor o javnoj nabavi biti će potpisan u roku od 30 dana od dana pribave suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Ugovorne strane izvršavat će ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor u navedenom roku, naručitelj će smatrati kako je odabrani ponuditelj odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude temeljem članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN-a 2016.

U navedenom slučaju, Naručitelj će pristupiti ponovnom rangiranju ponuda, u skladu s člankom 307. stavkom 7. ZJN-a 2016.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Sjedište naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb, HRVATSKA.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/01/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: