(HR) Nabavka sustava za zaštitni pregled predane prtljage

Datum objave: 12.07.2017. 11:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.07.2017.

Hrvatska-Kaštel Štafilić: Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama

2017/S 131-268654

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Zračna luka Split d. o. o.
83462362655
Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Kaštel Štafilić
21217
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Crnković
Telefon: +385 21203349
E-pošta: ana.crnkovic@split-airport.hr
Telefaks: +385 21203422
NUTS kod: HR035

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.split-airport.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0014429

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

Referentni broj: 04-7/17

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34997000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 27 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34997000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zračna luka Split d. o. o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, DAP Kaštel Štafilić.

II.2.4)Opis nabave:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: 1. Cijena / Ponder: 64 %

Kriterij troška - Naziv: 2. Funkcionalne i tehničke karakteristike, 3. Planovi, 4. Jamstveni rok (dužina roka) / Ponder: 21 % 8 % 7 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 27 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokument kojim gospodarski subjekt dokazuje ispunjavanje ovog kriterija je:

— odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova da mu je odobreno obavljanje djelatnosti privatne zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN br. 68/03, 31/10 i 139/10), ako je ponuditelj registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno Odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, ako je ponuditelj pravna osoba i obrtnik iz države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeću Potvrdu/Uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da ponuditelju od izdavanja Rješenja iz točke 3.2.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje nije izdana zabrana obavljanja djelatnosti privatne zaštite, odnosno ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, ako je natjecatelj pravna osoba i obrtnik iz države članice Europske unije i države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, kojim se potvrđuje da ponuditelju od dana izdavanja odobrenja iz točke 3.2.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje nije izdana zabrana obavljanja djelatnosti privatne zaštite.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost kojim se ponuditelju odobrava obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje te djelatnosti postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 800 000 HRK.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije na iznos od 8 % vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za povrat predujma.

Naručitelj je spreman dati predujam u visini do 25 % od ugovorene cijene predmeta nabave bez PDV-a.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Standardni oblik jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koji je prihvatljiv naručitelju je bankarska garancija na 1. poziv na iznos 5 % od ugovorne cijene bez PDV-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Predložena dinamika plaćanja u postocima od ugovorene cijene je:

25 % – predujam nakon zaprimanja jamstva za predujam i ispostavljenog računa 50 % – nakon isporuke opreme na lokaciji naručitelja 15 % – nakon ugradnje sustava i dokaza o funkcionalnosti 10 % – nakon integracije sa sustavom za rukovanje prtljagom i konačne primopredaje.

U slučaju da ponuditelj prihvati predujam, naručitelj će platiti predujam prodavatelju nakon stupanja Ugovora na snagu, u roku 15 dana od dostave Zahtjeva za isplatu predujma i dobivanja prihvatljive bankarske garancije kao jamstva za povrat predujma.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice gospodarskih subjekata.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 10/08/2017

Lokalno vrijeme: 09:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 10/08/2017

Lokalno vrijeme: 9:30

Mjesto:

Zračna luka Split d. o. o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić, Upravna zgrada, II. kat – sala za sastanke.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN-a 2016 i Zakona o općem upravnom postupku. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/07/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: