(HR) Nabavka transportne opreme – poluprikolica

Datum objave: 12.02.2021. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2021.

Hrvatska-Pula: Teretna vozila

2021/S 030-072236

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Kaštijun d.o.o. Pula
Nacionalni registracijski broj: 72690321172
Poštanska adresa: Premanturska cesta 215
Mjesto: Pula
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 52100
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sanela Vežnaver Bolonović
E-pošta: nabava@kastijun.hr
Telefon: +385 52638661
Telefaks: +385 52638662
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kastijun.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0005701
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Gospodarenje otpadom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava transportne opreme – poluprikolica

 

Referentni broj: TO-VV-6/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144750 Teretna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava robe – transportne opreme koja uključuje poluprikolice za prijevoz otpada.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144750 Teretna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja Ugovora odnosno isporuka robe - poluprikolica je u Županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) „Kaštijun“ na adresi Premanturska cesta 215, HR-52100 Pula.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava robe – transportne opreme koja uključuje poluprikolice za prijevoz otpada.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 % (10 bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok održavanja / Ponder: 10 % (10 bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Nosivost poluprikolice - korisna nosivost / Ponder: 10 % (10 bodova)
Cijena - Ponder: 70 % (70 bodova)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Kaštijun d.o.o., Premanturska cesta 215, HR-52100 Pula.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno članku 406 ZJN-a 2016 u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: