(HR) Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostora HOPS-A (uključuje i prostorije trafostanica) Grupa 1-usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rijeka

Datum objave: 20.01.2020. 10:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 20.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge čišćenja ureda

2020/S 013-027095

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za nabavu
E-pošta: ri-nabava@hops.hr
Telefon: +385 51710782
Telefaks: +385 51271467

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hops.hr

Adresa profila kupca: www.hops.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0001773

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluga čišćenja poslovnih prostora HOPS-A (uključuje i prostorije trafostanica) Grupa 1-usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rijeka

Referentni broj: 3001-V-11/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90919200

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključujući i prostore TS-a) – Grupa 1 - Usluge čišćenja poslovnih objekata Prijenosnog područja Rijeka:

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 200 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90919200

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Poslovni prostori HOPS-a, PrP-a Rijeka (uključuje i TS):

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključujući i prostore TS-a) – Grupa 1 - Usluge čišćenja poslovnih objekata Prijenosnog područja Rijeka:

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Isplata naknade troškova prijevoza na posao i s posla / Ponder: 12 % (12 bodova)

Kriterij kvalitete - Naziv: Isplata naknade za korištenje godišnjeg odmora / Ponder: 4 % (4 boda)

Kriterij kvalitete - Naziv: Isplata božićnice / Ponder: 4 % (4 boda)

Cijena - Ponder: 80 % (80 bodova)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 200 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Procjenjena vrijednost za cjelokupni predmet nabave (svih grupa) na razini društva (HOPS) iznosi 7 200 000,00 HRK. Organizacijska jedinica Prijenosno područje Rijeka provodi postupak samo za Grupu 1 te procijenjena vrijednost nabave za navedenu grupu iznosi 2 200 000,00 HRK.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

3.1.1. Upis u registar

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz iz ove podtočke 3.1.1. u ponudi se dostavlja:

— ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar.)

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u e-ESPD obrascu, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 3.1.1 dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

— Jamstvo za ozbiljnost ponude:

— Jamstvo za uredno ispunjenje sporazuma:

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Nije predviđeno plaćanje predujma.

Račune će Naručitelj platiti u roku 60 (slovima: šezdeset) dana uplatom na transakcijski račun odabranog ponuditelja, odnosno podugovaratelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor.

Za plaćanje nakon roka od 60 (slovima: šezdeset) dana, odabrani ponuditelj, odnosno podugovaratelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61.-og dana.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje te Narudžbenice.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Naručitelj će sklopiti Okvirni sporazum s odabranim Ponuditeljem nakon što Odluka o odabiru postane izvršna.

Okvirni sporazum stupa na snagu potpisom odabranog Ponuditelja i Naručitelja. Ako su datumi potpisa Okvirnog sporazuma različiti, smatra se da Okvirni sporazum stupa na snagu danom kasnijeg potpisa.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/02/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/02/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto:

Marinčićeva 3, Poslovna zgrada HOPS, PrP Rijeka, HR-51211 Matulji, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (slovima: deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

15/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: