(HR) Nabavka usluga čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša po grupama (G1-G4), za potrebe DZPGŽ, OS na 4 god

Datum objave: 08.03.2021. 09:32 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.03.2021.

Hrvatska-Rijeka: Usluge čišćenja i sanitacije

2021/S 046-115842

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Nacionalni registracijski broj: 20043484292
Poštanska adresa: Krešimirova 52A
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel javne nabave, Tatjana Črnac Radulović, dipl. oec.
E-pošta: javna.nabava@domzdravlja-pgz.hr
Telefon: +385 51666021
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.domzdravlja-pgz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008958
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša po grupama (G1-G4), za potrebe DZPGŽ, OS na 4 god.

 

Referentni broj: VV-21-21(OS-4G)
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Usluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša po grupama (G1 - G4), OS na 4 god.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 092 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

G1 - Ispostava Rijeka

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Ispostava Rijeka.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge čišćenja – Ispostava Rijeka.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijedn. izvrš. usluga čišćenja u zdravstvenoj djelatnosti / Ponder: 10 %, max 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 %, max 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 220 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

G2 – Ispostava Opatija

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Ispostava Opatija.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge čišćenja zdravstvenih prostora.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijed.izvrš.ugovora za usluge čišć. u zdravstvenoj djelatnosti / Ponder: 10 %, max. 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 %, max 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 800.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

G3 – Isopstava Crikvenica

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Ispostava Crikvenica.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge čišćenja zdravstvenih prostora.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijedn.izvrš. ugovora za usluge čišćenja zdravstv. djelatnosti / Ponder: 10 %, max 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 %, max. 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 867 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

G4 – Ispostava Mali Lošinj

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Ispostava Mali Lošinj.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge čišćenja zdravstvenih prostora.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijedn.izvršenih ugovora za usluge čišćenja zdravstvene djelatnosti / Ponder: 10 %, max 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 %, max, 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 303 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1. Gospodarski subjekt mora dokazati:

— upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

4.1.1. Kao preliminarni dokaz za utvrđivanje sposobnosti za točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

— U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac.

4.1.2. Naručitelj će prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je dostavio najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente za točku 4.1.:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 30/10/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Rijeka, Krešimirova 52a.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba u predmetnom postupku izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u rokovima i na način sukladno ZJN-a 2016. članak 405-406.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: