(HR) Nabavka usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača – utovarivača) 2 komada – leasing na 60 rata

Datum objave: 26.02.2021. 09:25 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.02.2021.

Hrvatska-Samobor: Usluge financijskog leasinga

2021/S 040-099371

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Komunalac d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 17055681355
Poštanska adresa: Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikola Tkalec
E-pošta: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr
Telefon: +385 15554330/+385 912838562
Telefaks: +385 15554333
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.komunalac-samobor.hr
Adresa profila kupca: www.komunalac-samobor.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0007484

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača – utovarivača) 2 komada – leasing na 60 rata

Referentni broj: 11/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

66114000 Usluge financijskog leasinga

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača/utovarivača) 2 komada – leasing na 60 rata.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 700 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača – utovarivača) – leasing na 60 rata

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

66114000 Usluge financijskog leasinga

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 5 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 5 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 850 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača - utovarivača) - leasing na 60 rata

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

66114000 Usluge financijskog leasinga

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga financijskog leasinga za najam kombinirke.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 5 %

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 5 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 850 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 7 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

U prostorijama naručitelja na adresi Ulica 151. samoborske brigade HV 2, HR-10430 Samobor (II. kat).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016 žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

22/02/2021

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: