(HR) Nabavka usluga geotehničkog istraživanja za potrebe glavnog projekta rekonstrukcije HE Varaždin

Datum objave: 04.07.2017. 09:28 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.07.2017.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Usluge inženjeringa na području geotehnike

2017/S 125-255205

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
HEP – Proizvodnja d. o. o.
09518585079
Ulica grada Vukovara 37
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Mate Bubalo
Telefon: +385 16321857
E-pošta: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefaks: +385 16321564
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr/proizvodnja

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0013422
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Geotehnička istraživanja za potrebe glavnog projekta rekonstrukcije HE Varaždin.

 

Referentni broj: 27-V-23/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71332000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Geotehnička istraživanja za potrebe glavnog projekta rekonstrukcije HE Varaždin.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 300 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71332000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

HE Varaždin, Dravska 135, HR-42209 Sračinec, tj. od čvora brane HE Varaždin do restitucije odvodnog kanala (što podrazumijeva čvor brane, dovodni kanal, čvor strojarnice i odvodni kanal).

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Geotehnička istraživanja za potrebe glavnog projekta rekonstrukcije HE Varaždin.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelj mora ispuniti dio IV. Odjeljak A. točku 1. ESPD obrasca. U slučaju da naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-u te dostavu ažuriranih dokumenata, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

 

Sukladno DON-u.

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

 

— Jamstvo za ozbiljnost ponude,

— Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,

— Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz profesionalne djelatnosti.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Sukladno DON-u.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Sukladno DON-u.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/08/2017
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/08/2017
Lokalno vrijeme: 9:00
Mjesto:

 

HEP – Proizvodnja d. o. o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, I. kat, soba 124.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: