(HR) Nabavka usluga gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom na dijelu lučkog područja luke Krk, Grad Krk, na pomorskom dobru

Datum objave: 01.03.2021. 09:33 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.03.2021.

Hrvatska-Krk: Usluge opskrbe plovila gorivom

2021/S 041-103674

Obavijest o koncesiji

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/23/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Županijska lučka uprava Krk
Nacionalni registracijski broj: 89919564697
Poštanska adresa: Trg bana Josipa Jelačića 5
Mjesto: Krk
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51500
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, HR-51500 Krk
E-pošta: info@zluk.hr
Telefon: +385 51220165
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zluk.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+024-0007789
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Prijave ili, prema potrebi, ponude moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Ostalo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom na dijelu lučkog područja luke Krk, Grad Krk, na pomorskom dobru

 

Referentni broj: ZLUK-K-01/2021.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
63721100 Usluge opskrbe plovila gorivom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Koncesija se daje za obavljanje gospodarskih djelatnosti opskrbe plovnih objekata gorivom na dijelupomorskog dobra luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Krk – Grad Krk na kopnenom imorskom dijelu.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 43 368 206.78 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ova koncesija podijeljena je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Na dijelu lučkog područja luke otvorene zajavni promet županijskog značaja, luke Krk, grad Krk

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Prema priloženoj dokumentaciji za nadmetanje.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Koncesija je dodijeljena na temelju kriterija opisanih u nastavku:
  • Kriterij: Ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 15 %
  • Kriterij: Ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade 15 %
  • Kriterij: Ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti koji obuhvaća i tehničko-tehnološku opremljenost za izvršenje plana 40 %
  • Kriterij: Broj planiranih radnih mjesta i stručnost radnika 10 %
  • Kriterij: Iskorištavanje lučkih kapaciteta i utjecaj na rast prometa u luci 20 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 43 368 206.78 HRK
II.2.7)Trajanje koncesije
Trajanje u mjesecima: 60
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratak opis uvjeta, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

 

Prema priloženoj Dokumentaciji za nadmetanje

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s koncesijom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za podnošenje zahtjeva ili zaprimanje ponuda
Datum: 29/03/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: http://www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: