(HR) Nabavka usluga izgradnje mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. faza – nadzor

Datum objave: 05.07.2017. 10:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2017/S 126-256670

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
Telefon: +385 14722462
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0013920
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. faza – nadzor.

 

Referentni broj: 250/800-17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. faza – nadzor.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja radova je na području Splitsko-dalmatinske županije, most kopno – otok Čiovo, u Trogiru i dionicama spojnih cesta: D315-D8 (spojna cesta 1) i D126-Ž6136 (spojna cesta 2).

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Izgradnja mosta kopno – otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. faza – nadzor.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 10
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sukladno odredbama točke 22.1., dokumentacije o nabavi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno odredbama točke 51.4. dokumentacije o nabavi i Prijedloga ugovora koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ubrzani postupak
Obrazloženje:

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, sukladno odredbama članka 88. i članka 234. stavka (1) ZJN-a 2016.

Obrazloženje:

U ovom postupku naručitelj nabavlja uslugu stručnog nadzora radove dovršetka izgradnje mosta kopno – otok Čiovo s spojnim cestama i instalacijama nakon raskida ugovora sklopljenog sa prethodnim Izvođačem radova.

Obzirom da se radi o već započetim radovima koji se moraju, što je moguće brže nastaviti kako bi se spriječilo propadanje izgrađenih dijelova mosta i spojnih cesta te umanjili štete koje nastaju naručitelju i lokalnoj zajednici, naručitelj koristi mogućnost iz članka 234. stavka (1) ZJN-a 2016, odnosno skraćenje roka za dostavu ponuda.

 

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

 

Hrvatske ceste d. o. o., Vončinina 3, Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U skladu s točkom 47. Pouka o pravnom lijeku, dokumentacije o nabavi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/4
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: