(HR) Nabavka usluga izrade pripremne dokumentacije strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT Osijek – konzervatorska dokumentacija

Datum objave: 22.02.2021. 09:40 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.02.2021.

Hrvatska-Osijek: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2021/S 036-090388

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Osječko-baranjska županija
Nacionalni registracijski broj: 10383308860
Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
E-pošta: nabava@obz.hr
Telefon: +385 21221801
Telefaks: +385 21221802
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obz.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006849

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Usluga izrade pripremne dokumentacije strateškog projekta revitalizacije „brownfield“ područja OLT Osijek – konzervatorska dokumentacija

 

Referentni broj: NMV 12-21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Usluga izrade pripremne dokumentacije strateškog projekta revitalizacije „brownfield“ područja OLT Osijek – konzervatorska dokumentacija, sukladno projektnom zadatku.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 385 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Osijek.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga izrade pripremne dokumentacije strateškog projekta revitalizacije „brownfield“ područja OLT Osijek – konzervatorska dokumentacija, sukladno projektnom zadatku.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka - osobe koja imaju važeće dopuštenje/ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara / Ponder: 30

Cijena - Ponder: 70

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 385 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt se sufinancira EU sredstvima u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020., za sufinanciranje pripreme strateških proj...

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 10/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 10/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Služba za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, Osijek.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u roku od deset dana, i to od dana objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Uprava za politiku javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_javnanabava@mingor.hr
Telefon: +385 14677178
Internetska adresa: www.javnanabava.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

17/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: