(HR) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu – Palača Amadeo (Demetrova 1)

Datum objave: 15.05.2017. 09:20 / Izvor: Official Journal of the European Union, 13.05.2017.

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2017/S 092-181756

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS kod: HR011

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0009157

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu – Palača Amadeo (Demetrova 1).

Referentni broj: 009-095-1-2017-EVV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71242000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu – Palača Amadeo, Demetrova 1, sukladno točki 4. DON-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 100 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71242000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR011

II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije za preuređenje, dogradnju i rekonstrukciju zgrade i izradu novog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu – Palača Amadeo, Demetrova 1, sukladno točki 4. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Toč. 29. DON-a / Ponder: Toč. 29. DON-a

Cijena - Ponder: Toč. 29. DON

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 100 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 11

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/06/2017

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/06/2017

Lokalno vrijeme: 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/05/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: