(HR) Nabavka usluga mjerenja geometrijskih karakteristika pruge mjernim vlakom

Datum objave: 08.03.2021. 09:50 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Tehničke usluge u području gradnje željeznice

2021/S 046-116648

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boro Radić
E-pošta: boro.radic@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534567
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0008844
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Mjerenje geometrijskih karakteristika pruge mjernim vlakom

 

Referentni broj: 4N22/21/BR
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71311230 Tehničke usluge u području gradnje željeznice
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Mjerenje geometrijskih karakteristika pruge mjernim vlakom.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 700 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71311230 Tehničke usluge u području gradnje željeznice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sve pruge na mreži Naručitelja.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Mjerenje geometrijskih karakteristika pruge mjernim vlakom.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda / Ponder: ENP
Kriterij troška - Naziv: Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda / Ponder: ENP
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 700 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 03/05/2021
Završetak: 20/01/2022
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Svaki gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 8.1. gospodarski subjekt pri izradi ponude preuzima:

— Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (e-ESPD-zahtjev) te kreira e-ESPD- odgovor za sve gospodarske subjekte u ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Plaćanje se obavlja na temelju valjanog računa/privremene/okončane situacije izdanog po ugovoru te po uredno potpisanoj primopredaji izvršenih usluga.

Vjerovnik će dužniku dostaviti okončanu situaciju po završetku i primopredaji izvršenih usluga.

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/04/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/04/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

 

HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor nabave, Sarajevska 43, HR-10000 Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: