(HR) Nabavka usluga obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka

Datum objave: 19.02.2021. 09:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2021.

Hrvatska-Osijek: Usluge deratizacije

2021/S 035-087024

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Osijek
Nacionalni registracijski broj: 30050049642
Poštanska adresa: Kuhačeva 9
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zvonimir Lončarić
E-pošta: zvonimir.loncaric@osijek.hr
Telefon: +385 31229248
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.osijek.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006585

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka

Referentni broj: USVV3

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90923000 Usluge deratizacije

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ugovora su usluge obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90923000 Usluge deratizacije

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje grada Osijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog ugovora su usluge obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka.Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer se radi o jedinstvenoj cjelini koju nije moguće podijeliti na grupe tj. deratizaciju je potrebno provoditi koordinirano i sustavno na svim područjima grada za što je nužno da bude jedan izvođač, pa je ponuditelj u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika koji je prilog dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok izvršenja interventne deratizacije / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana

Svaki ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje o ovlaštenju za obavljanje javnih usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07 i 76/12).

Svaki ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje se bave sakupljanjem i prijevozom nusproizvoda životinjskog podrijetla koje nisu za prehranu ljudi sukladno Zakonu o veterinarstvu (NN br. 82/13, 148/13 i 115/18). Iz navedenog rješenja mora biti vidljivo da ponuditelj ima na raspolaganju minimalno 4 vozila koja udovoljavaju propisanim uvjetima za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi- životinjskih lešina Kategorije 1.

Navedeni dokument je potreban radi dokazivanja sposobnosti pravilnog zbrinjavanja lešina glodavaca nakon provedene deratizacije.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto:

Prostorije Grada Osijeka, F. Kuhača 9.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: