(HR) Nabavka usluga održavanja aplikativnog sustava Digitalne arhive zemljišnih knjiga

Datum objave: 17.02.2021. 09:23 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

2021/S 033-082777

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Nacionalni registracijski broj: 72910430276
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 49
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: milica.tomasic-cahun@mpu.hr
Telefon: +385 13714617
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mpu.gov.hr/
Adresa profila kupca: https://mpu.gov.hr/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006256

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Usluga održavanja aplikativnog sustava Digitalne arhive zemljišnih knjiga

 

Referentni broj: 18/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Održavanje aplikativnog sustava Digitalne arhive zemljišnih knjiga, uključuje preventivno, korektivno i adaptivno održavanje te pomoć korisnicima.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 982 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Lokacija Naručitelja i odabranog ponuditelja.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Održavanje aplikativnog sustava Digitalne arhive zemljišnih knjiga (preventivno, korektivno i adaptivno održavanje) te pomoć korisnicima.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 60 %

Cijena - Ponder: 40 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 982 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

3.2.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana..

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 17/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave, ulica grada Vukovara 49, Zagreb, soba 635, VI. kat.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

12/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: