(HR) Nabavka usluga održavanja i dodatnog razvoja sustava iCROSS za potrebe pisarnice

Datum objave: 29.06.2017. 13:19 / Izvor: Akta.ba, 29.06.2017.

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja sustava

2017/S 122-247242

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Ministarstvo financija, Carinska uprava
18683136487
A. von Humboldta 4a
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: 1. Marijana Semulić; 2. Jasminka Gregurović; 3. Divor Martinić; 4. Andrijana Antolković; 5. Vesna Starčević; 6. Marina Rudman
Telefon: +385 16211219/+385 16211413/+385 16211286/+385 16211412/+385 16211311/+385 16211489
E-pošta: javna.nabav@carina.hr
Telefaks: +385 16211002
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://carina.gov.hr/

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0012902
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga održavanja i dodatnog razvoja sustava iCROSS za potrebe pisarnice.

 

Referentni broj: 10-17-VV-10
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50324100
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Informacijski sustav iCROSS je centralni sustav u koji Carinska uprava evidentira sve relevantne podatke i prati kompletan životni ciklus predmeta (spisa) i dokumenata (akata) koji su predmet uredskog poslovanja.

Osim podrške za procese elektroničkog i uredskog poslovanja, za potrebe Carinske uprave informacijski sustav nadograđen je nizom podsustava i modula i to su podsustav za masovnu digitalizaciju (skeniranje) dokumenata, podsustav za upravljanje elektroničkim dokumentima (DMS), podsustav za upravljanje tijekom poslovnih procesa, e-servis za prijavu i obračun posebnog poreza na motorna vozila, modul za elektroničko urudžbiranje ePošte (MS Outlook plugin), modul za distribuciju platnih listi i IP obrazaca službenicima Carinske uprave putem elektroničke pošte.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 700 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50324100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Lokacija za izvršenje usluge je Zagreb, Alexandera von Humboldta 4a.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Informacijski sustav iCROSS je centralni sustav u koji Carinska uprava evidentira sve relevantne podatke i prati kompletan životni ciklus predmeta (spisa) i dokumenata (akata) koji su predmet uredskog poslovanja. Osim podrške za procese elektroničkog i uredskog poslovanja, za potrebe Carinske uprave informacijski sustav nadograđen je nizom podsustava i modula i to su podsustav za masovnu digitalizaciju (skeniranje) dokumenata, podsustav za upravljanje elektroničkim dokumentima (DMS), podsustav za upravljanje tijekom poslovnih procesa, e-servis za prijavu i obračun posebnog poreza na motorna vozila, modul za elektroničko urudžbiranje ePošte (MS Outlook plugin), modul za distribuciju platnih listi i IP obrazaca službenicima Carinske uprave putem elektroničke pošte.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 700 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

1. Sukladno točki 3.3.1. Dokumentacije o nabavi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured, Alexandera Von Humboldta 4a, HR-10000 Zagreb, 1. kat, dvorana 101.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: