(HR) Nabavka usluga održavanja informacijskog sustava područne riznice

Datum objave: 01.08.2017. 12:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.08.2017.

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja aplikacijske podrške

2017/S 145-299533

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
15351583880
Trg Nevenke Topalušić 1
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Hanžek, Šulić Vlatka, Vida Gazić
Telefon: +385 015557074
E-pošta: martina.hanzek@mdomspm.hr
Telefaks: +385 015557225
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.mspm.hr/

Adresa profila kupca: http://www.mspm.hr/pristup-informacijama/javna-nabava-1675/1675

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0015682

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava usluge održavanja informacijskog sustava područne riznice.

Referentni broj: JN-M-8/2017

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72212000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluge održavanja informacijskog sustava područne riznice.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 960 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

72212000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb, Trg N. Topalušić 1.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava održavanja informacijskog sustava područne riznice.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo u korištenju aplikacija informacijskog sustava područne riznice, vidi u Dokumentaciji o nabavi pod 5. Podaci o ponudi, točka 5.7.Kriterij za odabir ponude / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 960 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 10

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Vidi Dokumentaciju o nabavi pod 4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja, 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidi Dokumentaciju o nabavi pod 6. Ostale odredbe, 6.1.Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/09/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04/09/2017

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

MDOMSP, Trg N.Topalušić 1, Zagreb, kat 15.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidi Dokumentaciju o nabavi, pod 6. Ostale odredbe, 6.10. Pouka o pravnom lijeku.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Služba za javnu nabavu
Trg Nevenke Topalušić 1
Zagreb
10 000
Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

27/07/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: