(HR) Nabavka usluga održavanja sustava tehničke zaštite

Datum objave: 24.12.2019. 11:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.12.2019.

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području sigurnosti

2019/S 248-616771

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: HP - Hrvatska pošta d.d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 14981079

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.posta.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0050063

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Poštanske usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge održavanja sustava tehničke zaštite

Referentni broj: 02.02.04.

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79710000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge održavanja sustava tehničke zaštite što obuhvaća održavanje sustava videonadzora i protuprovalno-protuprepadnih sustava instaliranih u poštanskim uredima i drugim objektima Naručitelja, te isporuku rezervnih dijelova i opreme, sukladno opisu, opsegu i količinama određenim u Opisu predmeta nabave u dijelu F. Minimalne tehničke karakteristike opreme u dijelu G. i Troškovniku iz priloga Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 6 400 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79710000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesta pružanja usluga održavanja sustava tehničke zaštite, odnosno mjesto izvršenja ugovora, su poštanski uredi/objekti Naručitelja na području cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, sukladno t

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge održavanja sustava tehničke zaštite što obuhvaća održavanje sustava videonadzora i protuprovalno-protuprepadnih sustava instaliranih u poštanskim uredima i drugim objektima Naručitelja, te isporuku rezervnih dijelova i opreme, sukladno opisu, opsegu i količinama određenim u Opisu predmeta nabave u dijelu F. Minimalne tehničke karakteristike opreme u dijelu G. i Troškovniku iz priloga Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na rezervne dijelove i opremu / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 6 400 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

(1) Jamstvo za ozbiljnost ponude određeno je točkom 23. Dokumentacije o nabavi,

(2) Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma (odnosi se na odabranog ponuditelja) određeno je točkom 32.B.,

(3) Jamstvo o osiguranju od rizika odgovornosti iz obavljanja zaštitarske djelatnosti (odnosi se na odabranog ponuditelja) određeno je točkom 32.C. Dokumentacije o nabavi.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok, način i uvjeti plaćanja određeni su točkom 28. Dokumentacije o nabavi.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 25/06/2020

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 27/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, III. kat, soba 317, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/12/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: