(HR) Nabavka usluga osiguranja od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama svih lovoovlaštenika u RH

Datum objave: 05.03.2021. 09:25 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge osiguranja od odgovornosti

2021/S 045-112366

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo poljoprivrede
Nacionalni registracijski broj: 76767369197
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Adrijan Humaan / Suzana Domjanić
E-pošta: javna.nabava@mps.hr
Telefon: +385 16106860 / +385 16109258
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.poljoprivreda.gov.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008825

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Osiguranje od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama svih lovoovlaštenika u RH

Referentni broj: 95/2021/VV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

66516000 Usluge osiguranja od odgovornosti

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga osiguranja od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti lovoovlaštenika/davatelja prava lova u Republici Hrvatskoj prema trećim osobama za štete od divljači.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 39 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

66516000 Usluge osiguranja od odgovornosti

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Mjesto pružanja usluge je cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je usluga osiguranja od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti lovoovlaštenika/davatelja prava lova u Republici Hrvatskoj prema trećim osobama za štete od divljači.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Podlimit unutar godišnjeg agregatnog limita za sve štete koje su u iznosu većem od svote osiguranja po štetnom događaju / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 39 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

1. Upis gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

2. Posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao pružiti predmetnu uslugu u državi njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje dozvolu (odobrenje za rad) nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ovog postupka javne nabave, a koja je propisana odredbama Zakona o osiguranju (NN, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), i to:

A) za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj:

O za gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – dokaz da posjeduje dozvolu (odobrenje) za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ovog postupka javne nabave, izdanu od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i koja je propisana kao uvjet za rad,

O za gospodarski subjekt sa sjedištem u drugoj državi članici EU ili u državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji na temelju prava poslovnog nastana obavlja djelatnost na području Republike Hrvatske putem podružnice ili drugog oblika trajne prisutnosti – dokaz da posjeduje odobrenje nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ovog postupka javne nabave, uz dokaz da je nadležno nadzorno tijelo obavijestilo HANFA-u o namjeri obavljanja poslova osiguranja tog gospodarskog subjekta u Republici Hrvatskoj,

O za gospodarski subjekt sa sjedištem u Švicarskoj konfederaciji ili sa sjedištem u trećoj državi koji obavlja djelatnost na području Republike Hrvatske putem podružnice – dokaz da posjeduje dozvolu (odobrenje) za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ovog postupka nabave, izdanu od strane HANFA-e;

B) za gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, odnosno za gospodarski subjekt sa sjedištem u državi koja je država članica EU ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i koji obavlja djelatnost na području Republike Hrvatske na temelju slobode pružanja usluga – dokaz da posjeduje odobrenje nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ovog postupka nabave, uz dokaz da je nadležno nadzorno tijelo obavijestilo HANFA-u o namjeri obavljanja poslova osiguranja tog gospodarskog subjekta u Republici Hrvatskoj.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/03/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: