(HR) Nabavka usluga osposobljavanja kontrolora zračnog prometa za posebnu ovlast ovlaštenja GMS/RAD

Datum objave: 24.07.2017. 09:17 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.07.2017.

Hrvatska-Velika Gorica: Usluge specijalističke izobrazbe

2017/S 139-286208

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d. o. o.
33052761319
Rudolfa Fizira 2
Velika Gorica
10410
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Pivić
Telefon: +385 16259394
E-pošta: ivica.pivic@crocontrol.hr
NUTS kod: HR042

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.crocontrol.hr

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+F21-0015264

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Osposobljavanje kontrolora zračnog prometa za „Posebnu ovlast ovlaštenja GMS RAD”.

Referentni broj: E – MV 27_17

II.1.2)Glavna CPV oznaka

80510000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Osposobljavanje kontrolora zračnog prometa za „Posebnu ovlast ovlaštenja GMS/RAD”.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

80510000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR042

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Na lokaciji gospodarskog subjekta.

II.2.4)Opis nabave:

Osposobljavanje kontrolora zračnog prometa za „Posebnu ovlast ovlaštenja GMS/RAD”.

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 2

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Oblik postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu

IV.1.10)Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak:

IV.1.11)Glavne značajke postupka dodjele ugovora:

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje / Rok za primitak iskaza interesa

Datum: 18/08/2017

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/07/2017

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: