(HR) Nabavka usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava Telegra

Datum objave: 04.07.2017. 10:10 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.07.2017.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja prometne signalizacije

2017/S 125-254492

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d. o. o.
62942134377
Koturaška cesta 43
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Hlavaty
Telefon: +385 14697391
E-pošta: ana.hlavaty@hac-onc.hr
Telefaks: +385 14697307
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hac-onc.hr

Adresa profila kupca: www.hac-onc.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0013426
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava Telegra.

 

Referentni broj: H 234-17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50232200
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava Telegra.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 900 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50232200
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

AC: A1, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A11, DC: D76, D102 i D 425.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava Telegra.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 900 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Točka 21.1.1.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 15/01/2018
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Koturaška 43, Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: