(HR) Nabavka usluga preuzimanja, prijevoza i zbrinjavanja glomaznog komunalnog otpada

Datum objave: 12.03.2021. 10:16 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Hrvatska-Cres: Zbrinjavanje i obrada otpada

2021/S 050-125306

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 43600498596
Poštanska adresa: Turion 20/A
Mjesto: Cres
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51557
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijela Ilisić, dipl. oec.
E-pošta: danijela.ilisic@kucl.hr
Telefon: +385 993962621
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kucl.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009622
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga preuzimanja, prijevoza i zbrinjavanja glomaznog komunalnog otpada

 

Referentni broj: JN-VV-1/21-KOM
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90510000 Zbrinjavanje i obrada otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Preuzimanje, prijevoze i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 300 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90510000 Zbrinjavanje i obrada otpada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Lokacija pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta Pržići, Cres — Lokacija pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta Kalvarija, Mali Lošinj.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Preuzimanje, prijevoza i zbrinjavanja glomaznog komunalnog otpada.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na izvršenje usluge / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 30/06/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, HR-51557 Cres, I. kat.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Zapisnik o otvaranju ponuda naručitelj će odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju. Zapisnik o otvaranju će se javno objaviti.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: