(HR) Nabavka usluga promidžbe i vidljivosti u projektu e-Poslovanje (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.)

Datum objave: 24.12.2019. 10:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.12.2019.


Hrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja i plasmana

2019/S 248-614307

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo uprave
Nacionalni registracijski broj: 81700550832
Poštanska adresa: Maksimirska 63
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jasmina Kursar
E-pošta: javnanabava@uprava.hr
Telefon: +385 12357690

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.uprava.hr

Adresa profila kupca: www.uprava.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0049739

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge promidžbe i vidljivosti u projektu e-Poslovanje (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) (Kodni broj UP.04.1.1.16.0001)

Referentni broj: 42/19-4

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79340000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluge oglašavanja i plasmana.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 552 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79340000

79416000

79416200

79416100

79342000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska, odnosno Zagreb i još 1 lokacija na teritoriju Republike Hrvatske u dogovoru s Naručiteljem.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge promidžbe i vidljivosti u projektu "e-Poslovanje" (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) (Kodni broj: UP.04.1.1.16.0001)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 80 %

Cijena - Ponder: 20 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 552 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Projekt "e-Poslovanje" (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) (Kodni broj: UP.04.1.1.16.0001)

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za točku 3.2.1.1., Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana,

— Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Ministarstvo uprave, Maksimirska 63, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Zakona i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, na adresi Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH, sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 101/17).

Metoda i način dostavljanja e-žalbe kao i komunikacije sa DKOM-om dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektroni%C4%8Dka-%C5%BEalba-od-1-sije%C4%8Dnja-2018-.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN-a 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

19/12/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: