(HR) Nabavka usluga razminiranja minski sumnjivog područja

Datum objave: 03.03.2021. 09:38 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge čišćenja mina

2021/S 043-108032

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nacionalni registracijski broj: 36162371878
Poštanska adresa: Ilica 335
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Boris Rak
E-pošta: brak@mup.hr
Telefon: +385 13788597
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.mup.gov.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008339

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge razminiranja minski sumnjivog područja

Referentni broj: 82/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90523300 Usluge čišćenja mina

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluge razminiranja minski sumnjivog područja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 47 995 473.30 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa I.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Zadarskoj i Požeško-slavonskoj županiji, tlocrtne površine – 1 118 132 m2

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90523300 Usluge čišćenja mina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa I.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Zadarskoj i Požeško-slavonskoj županiji, tlocrtne površine – 1 118 132 m2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo voditelja radilišta / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 8 721 429.60 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 1 093 857 m2

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90523300 Usluge čišćenja mina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa II.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 1 093 857 m2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: iskustvo voditelja radilišta / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 8 622 263.40 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 959 511 m2

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90523300 Usluge čišćenja mina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa III.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 959 511 m2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: iskustvo voditelja radilišta / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 378 536.80 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 1 010 400 m2

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90523300 Usluge čišćenja mina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa IV.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj županiji tlocrtne površine – 1 010 400 m2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: iskustvo voditelja radilišta / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 679 040.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 1 039 430 m2

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90523300 Usluge čišćenja mina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa V.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 1 039 430 m2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: iskustvo voditelja radilišta / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 899 668.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 988 731 m2

Grupa br.: 6

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90523300 Usluge čišćenja mina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

II.2.4)Opis nabave:

Grupa VI.: Poslovi razminiranja prema 2. idejna plana u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji tlocrtne površine – 988 731 m2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: iskustvo voditelja radilišta / Ponder: 10 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 694 535.50 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

a) Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

b) Dokaz o posjedovanju ovlaštenja, suglasnosti i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 06/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 06/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/02/2021

   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: