(HR) Nabavka usluga stručnjaka za provedbu aktivnosti komunikacije ekološke mreže (EM)

Datum objave: 16.03.2021. 09:15 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja

2021/S 052-131223

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Nacionalni registracijski broj: 19370100881
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Julija Bilić
E-pošta: julija.bilic@mingor.hr
Telefon: +385 13717257
Telefaks: +385 13717181
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mingor.gov.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009878

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Usluge stručnjaka za provedbu aktivnosti komunikacije ekološke mreže (EM)

 

Referentni broj: 805/02-20/19JN

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79341000 Usluge oglašavanja

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Cjelokupni predmet nabave je nabava usluga stručnjaka za provedbu aktivnosti komunikacije ekološke mreže (EM), pri čemu je cjelokupni predmet nabave podijeljen u četiri (4) grupe.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 11 229 500.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 1. Organizacija i provođenje istraživanja javnog mnijenja

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79341000 Usluge oglašavanja

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Odabrani ponuditelj će usluge koje čine predmet nabave izvršavati u svojim poslovnim prostorima, po potrebi u poslovnim prostorima Naručitelja, te na drugim lokacijama ovisno o prirodi usluge i zaht...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Organizacija i provedba istraživanja javnog mijenja s ciljem utvrđivanja stavova šire javnosti o prirodnim vrijednostima i važnosti njihova očuvanja, od informiranosti o ekološkoj mreži do stavova o važnosti očuvanja bioraznolikosti, te provjere stavova o osobnom uključivanju u očuvanju prirode, utvrđivanja razumijevanja pojma usluge ekosustava, utvrđivanja poznatosti i razumijevanja pojma Natura 2000, te određivanja potencijalnih problema koji bi mogli ograničiti komunikaciju, suradnju i provedbu planova.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo predloženih stručnjaka / Ponder: 50 %

Cijena - Ponder: 50 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 19

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

 

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2. Kreativna strategija s oblikovanjem i produkcijom svih promotivnih sredstava i materijala

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79341000 Usluge oglašavanja

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Odabrani ponuditelj će usluge koje čine predmet nabave izvršavati u svojim poslovnim prostorima, po potrebi u poslovnim prostorima Naručitelja, te na drugim lokacijama ovisno o prirodi usluge i zaht...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge izrade promidžbene kampanje, te produkcije promidžbenih sredstava i materijala u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo predloženih stručnjaka / Ponder: 50 %

Cijena - Ponder: 50 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 980 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 19

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

 

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 3. Strategija oglašavanja u medijima, planiranje i zakup medijskog prostora

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79341000 Usluge oglašavanja

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Odabrani ponuditelj će usluge koje čine predmet nabave izvršavati u svojim poslovnim prostorima, po potrebi u poslovnim prostorima Naručitelja, te na drugim lokacijama ovisno o prirodi usluge i zaht...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge postavljanja strategije oglašavanja u medijima, izrada medijskih planova, te zakup medijskog prostora u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo predloženih stručnjaka / Ponder: 50 %

Cijena - Ponder: 50 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 134 500.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 19

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

 

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Grupa 4. Strategija i vođenje odnosa s javnošću

 

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79341000 Usluge oglašavanja

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Odabrani ponuditelj će usluge koje čine predmet nabave izvršavati u svojim poslovnim prostorima, po potrebi u poslovnim prostorima Naručitelja, te na drugim lokacijama ovisno o prirodi usluge i zaht...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge strategije i vođenja odnosa s javnošću u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo predloženih stručnjaka / Ponder: 50 %

Cijena - Ponder: 50 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 875 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 19

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Ovaj uvjet sposobnosti primjenjuje se jednako na sve četiri grupe predmeta nabave. Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Upis u strukovni registar/Upis u obrtni registar, za sve gospodarske subjekte u ponudi, osim subjekata na čiju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt.

Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto:

 

Zagreb, Radnička cesta 80.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Služba za provedbu postupaka i ugovaranje
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: julija.bilic@mingor.hr
Telefon: +385 13717257
Telefaks: +385 13717181
Internetska adresa: www.mingor.gov.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: