(HR) Nabavka usluga stručnog nadzora građenja Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječije bolnice Srebrnjak

Datum objave: 10.03.2021. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2021/S 048-121045

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009242
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge stručnog nadzora građenja Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak

 

Referentni broj: 010-002-1-2021-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmetni postupak nabave su provodi u okviru projekta „Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM), oznaka: KK.01.1.1.10, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Svrha projekta je kroz izgradnju i opremanje nove zgrade funkcionalno povezane s postojećom zgradom Dječje bolnice Srebrnjak (DBS) omogućiti provođenje organizacijske reforme DBS-a iz pedijatrijske bolnice u klinički istraživački centar i polikliniku specijaliziranu za dječje bolesti, jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) te suradnju znanosti i industrije na interdisciplinarnim istraživanjima........

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 470 873.19 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

 

Predmetni postupak nabave su provodi u okviru projekta „Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM), oznaka: KK.01.1.1.10, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Svrha projekta je kroz izgradnju i opremanje nove zgrade funkcionalno povezane s postojećom zgradom Dječje bolnice Srebrnjak (DBS) omogućiti provođenje organizacijske reforme DBS-a iz pedijatrijske bolnice u klinički istraživački centar i polikliniku specijaliziranu za dječje bolesti, jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) te suradnju znanosti i industrije na interdisciplinarnim istraživanjima........

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 70
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 470 873.19 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

„Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM), oznaka: KK.01.1.1.10

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, soba 101, I. kat.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: