(HR) Nabavka usluga stručnog nadzora građenja i Koordinator II na projektu Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok

Datum objave: 10.03.2021. 09:40 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.03.2021.

Hrvatska-Zadar: Nadzor građevinskih radova

2021/S 048-121043

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lučka uprava Zadar
Nacionalni registracijski broj: 03457471323
Poštanska adresa: Liburnska obala 6/1
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijeta Kalanj Jelavić
E-pošta: mjelavic@port-authority-zadar.hr
Telefon: +385 23201226
Telefaks: +385 23201212
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.port-authority-zadar.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0009316
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: izgradnja,održavanje,uprav.pom.dobrom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge stručnog nadzora građenja i Koordinator II na projektu Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok

 

Referentni broj: JNVU 02-21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je pružanje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom projekta „Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok“ tijekom izvođenja radova te koordinatora zaštite na radu.

Predmet nabave obuhvaća uslugu stručnog nadzora građenja, stručnih geodetskih poslova i usluge zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Stručni nadzor građenja provodi se sukladno odredbama Zakona o gradnji, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Gospodarski subjekt dužan je, tijekom izvršenja ugovora imati angažiranog Koordinatora zaštite na radu u fazi građenja, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 840 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
71630000 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja
71355000 Geodetske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Zadarska županija, Grad Zadar, Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28C.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je pružanje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom projekta „Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok“ sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija – mjera 7ii1. tijekom izvođenja radova te koordinatora zaštite na radu.Predmet nabave obuhvaća uslugu stručnog nadzora građenja, stručnih geodetskih poslova i usluge zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator zaštite na radu), nad radovima rekonstrukcije i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok.Stručni nadzor građenja provodi se sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18, 110/19) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne Novine 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019, 121/2019).Gospodarski subjekt dužan je, tijekom izvršenja ugovora, odnosno izvođenja radova nad kojima se pruža usluga nadzora, imati angažiranog Koordinatora zaštite na radu u fazi građenja, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo Stručnjaka 1 / Ponder: 0.7
Cijena - Ponder: 0.3
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 840 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 27
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Sufinancirano iz kohezijskog fonda ugovorom KK.07.4.1.04.0018.

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt dokazuje upisom gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Detaljni uvjeti i odredbe ugovora nalaze se u dokumentu – Knjiga 2 – Prijedlog ugovora.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 13/07/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Lučke uprave Zadar, Gaženička cesta 28 C, HR-23000 Zadar, Hrvatska (Dvorana za sastanke – prvi kat).

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Lučka uprava Zadar
Poštanska adresa: Gaženička cesta 28 C
Mjesto: Zadar
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@port-authority-zadar.hr
Telefon: +385 23201201
Telefaks: +385 23201212
Internetska adresa: https://www.port-authority-zadar.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: