(HR) Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na građenju sustava navodnjavanja (SN Budimci – Krndija)

Datum objave: 15.02.2021. 09:11 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.02.2021.

Hrvatska-Osijek: Nadzor građevinskih radova

2021/S 031-077655

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Osječko-baranjska županija
Nacionalni registracijski broj: 10383308860
Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
E-pošta: nabava@obz.hr
Telefon: +385 31221801
Telefaks: +385 31221802
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obz.hr
Adresa profila kupca: www.obz.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0005762

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na građenju sustava navodnjavanja (SN Budimci – Krndija)

 

Referentni broj: NMV 7-21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71247000 Nadzor građevinskih radova

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na građenju sustava navodnjavanja (SN Budimci – Krndija), u svemu prema uvjetima Dokumentacije o nabavi.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71247000 Nadzor građevinskih radova

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

k.o. Budimci i k.o. Poganovci.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na građenju sustava navodnjavanja (SN Budimci - Krndija) u svemu prema uvjetima Dokumentacije o nabavi

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo glavnog nadzornog inženjera / Ponder: 50 %

Cijena - Ponder: 50 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 20

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Ugovor je vezan s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije i to projektom/programom izgradnje sustava javnog navodnjavanja Budimci – Krndija, putem Programa ruralnog ra...

 

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 03/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 03/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto:

 

Osječko-baranjska županija, Služba za javnu nabavu, Kapucinska 40/II, Osijek.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: