(HR) Nabavka usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića za PU Zadar

Datum objave: 27.06.2017. 10:05 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.06.2017.

Hrvatska-Zagreb: Usluge izobrazbe

2017/S 120-243291

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatski zavod za zapošljavanje
91547293790
Radnička cesta 1
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Svjetlana Lončar, Darija Majić
Telefon: +385 16126230/+385 16126097
E-pošta: darija.majic@hzz.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hzz.hr

Adresa profila kupca: www.hzz.hr

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+F21-0012587
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića za PU Zadar.

 

Referentni broj: 344/2-06/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80500000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića – Zadar ponovljeni postupak.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 566 780.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića za Grupu XX. Zadar.

 

II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 20 566 780.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mjesecima: 24
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Obrazovanje nezaposlenih osoba.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) sukladno Dokumentaciji o nabavi.

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Oblik postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.10)Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak:
IV.1.11)Glavne značajke postupka dodjele ugovora:
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje / Rok za primitak iskaza interesa
Datum: 14/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: