(HR) Nabavka usluga suzbijanja komaraca na području Grada Osijeka

Datum objave: 19.02.2021. 09:41 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2021.

Hrvatska-Osijek: Usluge suzbijanja štetočina

2021/S 035-087025

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Osijek
Nacionalni registracijski broj: 30050049642
Poštanska adresa: Kuhačeva 9
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vjekoslav Bagarić
E-pošta: vjekoslav.bagaric@osijek.hr
Telefon: +385 31229258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.osijek.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0006611

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge suzbijanja komaraca na području Grada Osijeka

Referentni broj: USVV1

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90922000 Usluge suzbijanja štetočina

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluge suzbijanja komaraca na području Grada Osijeka.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 120 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Larvicidni tretman sa zemlje

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90922000 Usluge suzbijanja štetočina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Larvicidni tretman sa zemlje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok izvršenja naloga / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Larvicidni tretman iz zraka

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90922000 Usluge suzbijanja štetočina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Larvicidni tretman iz zraka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok izvršenja naloga / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Adulticidni tretman sa zemlje

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90922000 Usluge suzbijanja štetočina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Adulticidni tretman sa zemlje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok izvršenja naloga / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 120 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Adulticidni tretman iz zraka

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90922000 Usluge suzbijanja štetočina

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Osijek.

II.2.4)Opis nabave:

Adulticidni tretman iz zraka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok izvršenja naloga / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Svaki ponuditelj, član zajednice ponuditelja ili podugovaratelj koji će izvršavati dio usluga koje se odnose na usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje o ovlaštenju za obavljanje javnih usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20), Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07 i 76/12).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Prostorije Grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: