(HR) Nabavka usluga upravljanja projektom i tehničko savjetovanje u okviru projekta RIS Comex

Datum objave: 19.07.2017. 11:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.07.2017.

Hrvatska-Vukovar: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2017/S 136-279293

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Agencija za vodne putove
24329099782
Parobrodarska 5
Vukovar
32000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Damir Rimac
Telefon: +385 32450613
E-pošta: damir.rimac@vodniputovi.hr
Telefaks: +385 32450653
NUTS kod: HR04C

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.vodniputovi.hr/

I.2)Zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0014843

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava usluge upravljanja projektom i tehničkog savjetovanja u okviru projekta RIS Comex.

Referentni broj: EVV-03/17/JN

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72224000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluge upravljanja projektom i tehničkog savjetovanja u okviru projekta RIS Comex.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 680 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

72224000

72227000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04C

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Pružanje usluga odnosi se na Agenciju za vodne putove, Parobrodarska 5, HR-32000 Vukovar i Nacionalnu RIS središnjicu, Rimska 16, HR-44000 Sisak.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava usluge upravljanja projektom i tehničkog savjetovanja u okviru projekta RIS Comex.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno t. 34. i 34.1. Dokumentacije o nabavi / Ponder: UC=C-M

Kriterij troška - Naziv: Sukladno t. 34. i 34.1. Dokumentacije o nabavi / Ponder: UC=C-M

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 680 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Početak: 15/09/2017

Završetak: 31/10/2020

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Dokument kojim ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da su podaci koji su sadržani u dokumentu važeći, odnosno da odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

— ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21/08/2017

Lokalno vrijeme: 09:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21/08/2017

Lokalno vrijeme: 9:30

Mjesto:

Sjedište naručitelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.
Zagreb
Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

17/07/2017

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: