(HR) Nabavka zaštitarskih i vatrogasnih usluga na objektima Plinacro-a

Datum objave: 24.01.2020. 09:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Stručne usluge za plinsku industriju

2020/S 017-038061

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Plinacro d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69401829750
Poštanska adresa: Savska cesta 88a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tanja Papeš
E-pošta: tanja.papes@plinacro.hr
Telefon: +385 16301793
Telefaks: +385 16301746

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.plinacro.hr

Adresa profila kupca: www.plinacro.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0002479

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Pružanje zaštitarskih i vatrogasnih usluga na objektima Plinacro-a PN-Z-736-19-TP

Referentni broj: PN-Z-736/19/TP

II.1.2)Glavna CPV oznaka

76100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Pružanje zaštitarskih i vatrogasnih usluga na objektima Plinacro-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 300 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

76100000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluga se obavlja na lokacijama Plinacro-a sukladno Tehničkoj dokumentaciji (Troškovniku) Naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje zaštitarskih i vatrogasnih usluga na objektima Plinacro-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnički dio 10 % ili 10 bodova / Ponder: TEHNIČKI DIO

Kriterij troška - Naziv: Cijena 90 % ili 90 bodova / Ponder: CIJENA

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 300 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Mogućnost produljenja roka i sklapanja dodatka ugovoru.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Rješenje MUP-a RH za obavljanje poslova tjelesne zaštite.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje profesionalne sposobnosti.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje u roku od 30 dana, sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 24/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 24/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, dvorana na 1. katu, Zagreb, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja (uz predočenje ovlaštenja u pisanom obliku neposredno prije otvaranja ponuda).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje i dostavlja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA te obvezno primjerak i Naručitelju u skladu s odredbom članka 405. Zakona o javnoj nabavi.

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana od dana nastanka događaja navedenih u članku 406. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: