(HR) Nabavka zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije – RC Osijek

Datum objave: 08.02.2021. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području sigurnosti

2021/S 026-065190

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Financijska agencija
Nacionalni registracijski broj: 85821130368
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 70
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Blaženka Padjen
E-pošta: nabava@fina.hr
Telefon: +385 16304292
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+F21-0004874
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Ostalo financijsko posredovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije – RC Osijek

 

Referentni broj: 75.2/2021/V/U
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije – RC Osijek.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 700 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesta pružanja usluge sadržana su u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije – RC Osijek.

 

II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 700 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mjesecima: 12
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Oblik postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
IV.1.10)Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak:
IV.1.11)Glavne značajke postupka dodjele ugovora:
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje / Rok za primitak iskaza interesa
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno Dokumentaciji o nabavi, Upute ponuditeljima, točka 27.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sukladno Dokumentaciji o nabavi, Upute ponuditeljima, točka 27.
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: