(ispravka) Prodaja šumskih drvnih sortimenata: bukve, hrasta, jele, smrče, javora na paritetu tvrdi put, PJ Šumarije: Zavidovići, Visoko, Zenica, Vareš, Olovo, Maglaj, Tešanj i Žepče

Datum objave: 24.02.2021. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

 

JAVNO NADMETANJE BR. 03-PL/21 (PRODAJA ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA BUKVE, HRASTA, JELE, SMRČE I JAVORA "NA PARITETU TVRDI PUT") - ISPRAVKA

DATUM ZAVRŠETKA: 02.03.2021.

 

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije br. 03-869/21 od 18.02.2021. godine raspisuje se: 

 

JAVNO  NADMETANJE  BR. 03-PL/21 (ISPRAVKA)

 

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata bukve, hrasta, jele, smrče, javora „na paritetu tvrdi put“ na području JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići – PJ „Šumarija Zavidovići“, PJ „Šumarija Visoko“, PJ „Šumarija Zenica“, PJ „Šumarija Vareš“, PJ „Šumarija Olovo“, PJ „Šumarija Maglaj“, PJ „Šumarija Tešanj“ i PJ „Šumarija Žepče“)

 

Obavezno je aplicirati na na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i popečaćen),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a),

LOT 1 – Uplata        95,00 KM                                     

LOT 2 – Uplata      499,00 KM                                   

LOT 3 – Uplata      509,00 KM                                      

LOT 4 – Uplata      348,00 KM                                     

LOT 5 – Uplata      594,00 KM                                      

LOT 6 – Uplata   1 030,00 KM                                      

LOT 7 – Uplata      427,00 KM                                      

LOT 8 – Uplata   1 030,00 KM 

LOT 9 – Uplata      427,00  KM

LOT 10 – Uplata    505,00  KM

LOT 11 – Uplata    505,00  KM

LOT 12 – Uplata    297,00  KM

LOT 13 – Uplata  1 049,00  KM  

LOT 14 – Uplata      88,00   KM

LOT 15 – Uplata  1456,00  KM 

LOT 16 – Uplata    737,00  KM                                  

LOT 17 – Uplata    737,00 KM

LOT 18 – Uplata 1 456,00 KM

LOT 19 – Uplata    764,00 KM

LOT 20 – Uplata    693,00 KM.

 

3. Izjavu o prihvatanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva),

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).Pored navedenog ponuđači koji budu izabrani, a koji se prvi put prijavljuju, dobit će pismeno obavještenje/poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, dostave slijedeće dokaze :

1. Rješenje o upisu u sudski registar, da ponuđač ispunjava uslove za promet šumskih drvnih sortimenata,

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu,

4. Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun.

 

Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, datum ovjere kopije ne može biti stariji od 6 mjeseci. Pravo učešća imaju sva pravna lica. Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, garancija će se vratiti nakon što se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Obaveza kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu. 

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje. 

 

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju - nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Utovar na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

 

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca. 

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 02.03.2021. godine do 10:00 sati na protokol JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA br. 03-PL/21 – Prodaja šumskih drvnih sortimenata bukve, hrasta, jele, smrče, javora „na paritetu tvrdi put“– NE OTVARATI 

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. 

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen. 

Prijave slati na adresu: JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići.Javno otvaranje će se obaviti dana 02.03.2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima.

 

Ispravka u javnom nadmetanju se odnosi na lot-3 i lot-4, zbog tehničke greške prilikom raspisivanja licitacije (zamijenjene su vrste drvnih sortimenata hrast i bukva), što je rezultiralo i dodavanjem lota 20 u odnosu na njih 19 u prvobitno raspisanom javom nadmetanju. 

 

Ostali uslovi javnog nadmetanja ostaju nepromijenjeni.

 

Tendersku dokumentaciju sa ispravljenim cjenovnim obrascem ponude možete preuzeti ovdje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: