Izdavanje kućica u zakup, ulica II. zasjedanja AVNOJ-a, Jajce

Datum objave: 02.03.2021. 09:26 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

Broj: 02-19-1530/21

 

Datum: 25.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce" br. 3/08) i Zaključka Općinskog vijeća o prihvatanju Plana upotrebe javnih površina broj: 01-01- 6-4351/19 od 30.05.2019.godine Općinski načelnik općine Jajce objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za davanje kućica u zakup

 

I.          Raspisuje se javni konkurs za davanje kućica u zakup na sljedećim lokacijama:

1.         Ulica 11. zasjedanja AVNOJ-a, kućice pod rednim brojevima od 1-12, pojedinačne površine kućice 6,00m2.

2.         2 kućice smještene u ulici Plivskih jezera (kod Mlinčića), pojedinačne površine 6,00m2;

II.        Predviđeni rok za zakup kućica je period od 01.05. do 01.11.2021. godine.

III.       Pravo sudjelovanja na javnom konkursu za davanje kućica u zakup, na lokaciji iz tačke I, imaju pravna lica i fizička lica sa registrovanom privrednom djelatnošću na području Općine Jajce, kao i udruženja sa sjedištem na području Općine Jajce.

IV.        Iznos mjesečne naknade za zakup sajamske kućice iznosi 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka).

V.         Pisana ponuda za učešće u javnom konkursu mora sadržavati:

-           osnovne podatke o pravnom ili fizičkom licu sa registrovanom djelatnosti koja konkuriše (ime i prezime, adresa fizičkog lica, ovjerena kopija lične karte, naziv i sjedište obrta, telefon i žiroračun odnosno naziv i sjedište pravne osobe, telefon i žiroračun),

-           original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, original ili ovjerenu kopiju obrtnice, potvrdu iz obrtnog registra (ne stariju od 30 dana) za fizičku osobu sa registrovanom djelatnosti, te original ili ovjerenu kopiju rješenja o registraciji za udruženja građana, registrirovane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike,

-           potvrdu Službe finansija o izmirenim obavezama prema Općini Jajce. 

VI.        Proceduru davanja kućica u zakup provodi Komisija, koju imenuje Općinski načelnik.

VII.      Prijave koje nisu podnesene u roku, prijave podnosioca koji imaju dugovanja prema Općini, prijave koje nisu potpune, te prijave podnosioca koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se razmatrati.

VIII.     Osnovni kriteriji za davanje u zakup kućice su pravo prvenstva dodjele

kućice u zakup onome koji ispunjava opće uslove Konkursa, kojem je to osnovna djelatnost (imaju prednost u odnosu na one koji privrednu djelatnost obavljaju kao dopunsko zanimanje), koji duži vremenski period ima registrovanu privrednu djelatnost na području  Općine Jajce.

NAPOMENA: Prilikom dodjele kućica u zakup prednost imaju lica koja obavljaju privrednu djelatnost u odnosu na udruženja.

IX.        Načelnik Opčine donosi odluku o davanju kućica u zakup prema preliminarnoj rang listi utvrđenoj od strane Komisije. Svi podnosioci koji su dostavili prijave na konkurs bit će obaviješteni o odluci Načelnika Općine i preliminarnoj rang listi putem oglasne table i službene internet stranice Općine Jajce.

Odluke.

X.         Podnosioci koji nisu zadovoljni preliminarnom rang listom mogu uložiti obrazloženu žalbu na istu Načelniku općine u roku od 7 dana od dana objave

XI.        Nakon okončanja žalbenog postupka utvrdit će se konačna rang lista, na koju ne postoji mogućnost ulaganja žalbe, a izabrani podnosioci dužni su u roku od 30 dana, od dana objavljivanja konačne rang liste, sklopiti ugovor o zakupu sa Općinskim načelnikom.

XII.      Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave konkursa na Oglasnoj tabli i internet stranici Općine.

XIII.     Prijave za konkurs upućuju se Komisiji za davanje kućica u zakup predajom zatvorene koverte na protokol Općine sa naznakom „Za konkurs - ZAKUP KUĆICA" ili preporučeno putem pošte.

XIV.      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Načelnik Općine zadržava pravo poništenja konkursa ili dijela konkursa, ako je to u interesu Općine, ukoliko su se okolnosti bitno promijenile i to najkasnije do isteka roka za ulaganje žalbe.

 

JAVNI KONKURS preuzmite OVDJE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: