Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, k.o. Sarići

Datum objave: 19.07.2017. 11:09 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Na osnovu člana 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 93/06, 86/07, 14/10 i 05/12) i člana 13. Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 47/12, 65/15 i 45/16) i Odluke Skupštine opštine Šipovo broj 02-013-191/17 od 30.06.2017. godine, Odjeljenje za budžet, finansije i privredu – Odsjek za privredu Opštinske uprave  Opštine Šipovo raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI

REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE ŠIPOVO PUTEM PRIBAVLJANJA PISANIH PONUDA

 

PREDMET OGLASA

Predmet javnog oglasa je zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šipovo, u upisanog u k.o. Sarići, ukupne površine 2,4129 ha, od čega ukupna površina obradivog poljoprivrednog zemljišta iznosi 2,1724 ha, a površina zapuštenog poljoprivrednog zemljišta iznosi 0,2405 ha, sa podacima kako slijedi:

 

Za zapušteni dio poljoprivrednog zemljišta zakupoprimac nije oslobođen zakupnine a površinu će privesti kulturi u roku od (godinu-3 godine) dana.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled blok parcele koja je predmet davanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Šipovo, u kancelariji br.22, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova. Kontakt osoba Knežević Fabiola, tel. 050/360-130.

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti  dana 28.07.2017. godine od 11,00 časova. Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa daje se u zakup putem pribavljanja pisanih ponuda.

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa daje se u zakup isključivo za ratarsko/stočarske  poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe.

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa ne može se davati u podzakup.

 

PERIOD NA KOJI SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa daje se u zakup na period od 12 godina počevši od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJA SE DAJE U ZAKUP

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup  i privrednom društvu, i preduzetniku  kao i fizičkom licu iznosi 2,4129 hektara.

 

Ponuđač ne može podnijeti ponudu na veću površinu poljoprivrednog zemljišta nego što je maksimalno dozvoljena u raspisanom javnom oglasu.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE

Godišnja cijena zakupnine poljoprivrednog zemljišta iz ovog iznosi 178,18 KM.

Godišnja zakupnina za prvu godinu zakupa uplaćuje se prije zaključenja ugovora o zakupu u novčanom iznosu umanjenom za iznos uplaćene kaucije. Godišnja zakupnina za ostale godine zakupa uplaćuju se 30 dana unaprijed za narednu godinu u punom iznosu.

 

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM OGLASU

Pravo učešća na Javnom oglasu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike imaju privredna društva registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, osnovana u skladu sa propisima Republike, preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, registrovani u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koji ispunjavaju opšte uslove propisane članom 3. Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 47/12, 65/15 i 45/16) i posebne uslove iz ovog Javnog oglasa.

 

Opšti uslovi:

– da je ponuđač upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac,

– da ponuđač ima prebivalište, odnosno sjedište na području opštine na kojoj se nalazi zemljište koje se daje u zakup, najmanje godinu dana prije podnošenja ponude za zakup,

– da ponuđač posjeduje poljoprivrednu mehanizaciju,

– nemaju dospjelih, a neimirenih obaveza po osnovu zakupnine i /ili koncesione naknade prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Posebni uslovi:

– ponuđač mora da raspolaže sa: vlastitim poljoprivrednim zemljištem ili pod zakupom minimalne površine 1 (jedan) hektar, objektima za smještaj gotovih ratarskih proizvoda, minimalno 3 muzna grla (krava);  ili 3 grla konja, ili 6 grla goveda starosti od 12 do 24 mjeseca; ili 34 grla ovca; ili 34 grla koza; ili 16 grla rasplodnih svinja; ili 33 grla svinja u tovu ( od 25 do 110 kg); ili 7500 komada tovnih pilića u jednom uzgojnom ciklusu (turnusu);ili 5000 komada koka nosilja u jednom uzgojnom ciklusu (turnusu) i objektima za smještaj i držanje životinja,

 

PRAVO PRVENSTVA

Pravo prvenstva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike imaju privredna društva, preduzetnici i fizička lica koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike.

 

Ponuda ponuđača koji ima zaključen ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike može se uzeti u razmatranje ako za poljoprivredno zemljište koje se daju u zakup putem ovog Oglasa, nije podnesena ponuda lica koja imaju pravo prvenstva u skladu sa prethodnim stavom ove tačke.

 

NAČIN UTVRĐIVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Ako je podnesena samo jedna ponuda za katastarsku parcelu poljoprivrednog zemljišta iz ovog Oglasa, takva ponuda ukoliko je blagovremena, potpuna i ispunjava opšte i posebne uslove propisane ovim Oglasom, ocjenjuje se kao najpovoljnija.

 

Ako dva ili više ponuđača podnesu ponudu za navedenu blok parcelu poljoprivrednog zemljišta iz ovog Oglasa, izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se na osnovu ukupnog broja bodova dobijenih nakon izvršenog bodovanja ponude.

Bodovanje ponude se vrši u skladu sa čl. od 31. do 38. Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske a na osnovu sljedećih kriterijuma:

– postojeći stočni fond……………………………………………………………………………..30 bodova

– poljoprivredna mehanizacija………………………………………………………………….20 bodova

– vrsta poljoprivredne proizvodnje koju ponuđač obavlja ili planira (broj bodova utvrđuje jedinica lokalne samouprave)

– potreba za zemljištem……………………………………………………………………………..10 bodova

– socioekonomski……………………………………………………………………………………….10 bodova

– blizina posjeda ponuđača u odnosu na katastarsku česticu poljoprivrednog zemljišta koja je predmet razmatranja………………………………………5 bodova

– status porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije………………………………………………………………………….   5 bodova

   Ponuda ponuđača po kriterijumu vrsta poljoprivredne proizvodnje, ratarska ili stočarska se neće bodovati iz razloga što navedene proizvodnje nemaju prednost jedna u odnosu na drugu (bodovanje sa istim brojem bodova nema efekta na ukupan zbir bodova ). Ponuda se može podnijeti samo za jednu vrstu proizvodnje.

 

Ponuđači koji ne dostave dokaze kojima se utvrđuje ispunjenost kriterijuma neće se bodovati po tom kriterijumu.

 

SADRŽINA PONUDE I SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE

Pismena ponuda treba da sadrži Prijavu za Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske i dokumentaciju kojom se dokazuju podaci navedeni u Prijavi.

 

Prijava za Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske za fizička lica podnosi se na Obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ovog Oglasa i sadrži identifikacione podatke podnosioca ponude i to:

– ime i prezime, JMB, adresa i mjesto prebivališta, kontakt telefon, registarski broj

gazdinstva (RBPG), broj članova domaćinstva upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivredna djelatnost i vrsta poljoprivredne proizvodnje, stepen obrazovanja i stručna sprema nosioca gazdinstva,

– podaci o mehanizaciji, podaci o objektima koji služe u svrhu poljoprivredne proizvodnje, podaci o postojećem stočnom fondu poljoprivrednog gazdinstva,

– identifikacione podatke za predmetno poljoprivredno zemljište za koje se podnosi ponuda (naziv katastarske opštine, broj lista nepokretnosti i broj katastarske čestice).

   Prijava na Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske putem pisanih ponuda- za privredna društva i preduzetnike podnosi se na Obrascu broj 2. koji se nalazi u prilogu ovog Javnog oglasa i sadrži identifikacione podatke podnosioca ponude i to:

-naziv privrednog društva-poduzetnika, ime i prezime odgovornog lica, indentifikacioni broj poreskog obveznika (JIB), adresa sjedišta i kontakt telefon, registarski broj gazdinstva (RBPG), broj registarskog uloška iz rješenja o upisu u sudski registar, poljoprivredna djelatnost i vrsta poljoprivredne proizvodnje, stepen obrazovanja i stručna sprema odgovornog lica,

– podaci o mehanizaciji, podaci o objektima koji služe u svrhu poljoprivredne proizvodnje, podaci o postojećem stočnom fondu poljoprivrednog gazdinstva,

– identifikacione podatke za predmetno poljoprivredno zemljište za koje se podnosi ponuda (naziv katastarske opštine, broj lista nepokretnosti i broj katastarske čestice).

 

U prilogu Prijave ponuđač treba da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje podatke navedene u prijavi i to

a) fizička lica

– kopija lične karte

– ovjerena punomoć (ako se ponuda podnosi putem punomoćnika),

– kopija potvrde o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava,

– dokaz o uplati depozita (kaucije) u iznosu od 10 % od cijene jednogodišnje zakupnine za predmetno poljoprivredno zemljište koje je navedeno u ponudi za blok parcelu u iznosu od 17,82 KM,koja se uplaćuje na žiro račun Opštine Šipovo broj: 5510190000555345, (jedinstveni račun trezora),sa naznakom svrhe: kaucija za zakup poljoprivrednog zemljišta,

– ovjerena izjava u Opštini nosioca gazdinstva o bavljenju određenom vrstom poljoprivredne proizvodnje kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću, posjedovanju odgovarajuće mehanizacije, objekata i grla stoke,

– kopija diplome o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili završenom poljoprivrednom fakultetu,

– dokaz nadležnog organa o statusu porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije

– fotokopija katastarskog plana i posjedovnog lista (ili lista nepokretnosti) kao dokaze da zemljište u vlastitom posjedu ponuđača graniči sa katastarskom česticom, odnosno blok-parcelom poljoprivrednog zemljišta koja je predmet razmatranja;

 

b) pravna lica:

– kopija lične karte odgovornog lica,

– ovjerena punomoć (ako se ponuda podnosi putem punomoćnika),

– kopija potvrde o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava,

– dokaz o uplati depozita (kaucije) u iznosu od 10 % od cijene jednogodišnje zakupnine za predmetno poljoprivredno zemljište koje je navedeno u ponudi za blok parcelu u iznosu od 17,82 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Opštine Šipovo broj: 5510190000555345, (jedinstveni račun trezora),sa naznakom svrhe: kaucija za zakup poljoprivrednog zemljišta,

– ovjerena kopija kompletnog rješenja o upisu u sudski registar pravnog lica, odnosno rješenja o registraciji preduzetnika,

– ovjerena izjava u Opštini privrednog društva, odnosno preduzetnika o bavljenju određenom vrstom poljoprivredne proizvodnje kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću, posjedovanju odgovarajuće mehanizacije, objekata i grla stoke,

– kopija diplome o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili završenom poljoprivrednom fakultetu,

– dokaz nadležnog organa o statusu porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije i

– fotokopija katastarskog plana i posjedovnog lista (ili lista nepokretnosti) kao dokaze da zemljište u vlastitom posjedu ponuđača graniči sa katastarskom česticom, odnosno blok-parcelom poljoprivrednog zemljišta koja je predmet razmatranja.

 

NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama poštom ili lično na adresu: Opština Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla 1, sa naznakom: „NE OTVARATI- PISMENA PONUDA, ZA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA“. Na koverti mora biti ispisano ime prezime i adresa ponuđača, odnosno naziv pravnog lica i sjedište.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda na javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta je 15 dana  od dana objavljivanja javnog oglasa. (u skladu sa članom 25. Pravilnika)

 

OSTALE ODREDBE

Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske dana 04.08.2017. godine u 11,00 časova u prostorijama Opštine Šipovo.

Ponuđači ili njihovi pismeno ovlašćeni zastupnici imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda.

Ponude koje su neblagovremene, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa neće biti razmatrane.

Sa ponuđačem čija je ponuda utvrđena i proglašena najpovoljnijom a na osnovu odluke Skupštine opštine Šipovo o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike u zakup za koju je prethodno pribavljena saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, načelnik opštine Šipovo i izabrani ponuđač zaključuju ugovor o zakupu na osnovu kojeg će se izvršiti uvođenje u posjed izabranog ponuđača.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ponuđenog ugovora o zakupu, gubi pravo na vraćanje uplaćene kaucije, a ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, na osnovu odluke Skupštine opštine Šipovo o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike u zakup, za koju je prethodno pribavljena saglasnost Ministarstva.

Učesnici čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, kao i učesnici čije ponude nisu bile kompletne ili uredne imaju pravo na povrat uplaćenog depozita (kaucije) za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Prije zaključenja ugovora o zakupu izabrani ponuđač je dužan uplatiti jednogodišnju zakupninu u skladu sa tačkom 4. ovog Javnog oglasa. Ministarstvo zadržava pravo da u bilo kom dijelu postupka, poslije objavljivanja Javnog oglasa do zaključenja ugovora o zakupu, može poništiti javni oglas ili dio javnog oglasa sa obrazloženjem.

Javni oglas će se objaviti na oglasnoj tabli opštine, internet stranici opštine i radio stanicama sa sjedištem na teritoriji opštine Šipovo.

Sve dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti u Odjeljenju za budžet,  finansije i privredu-Odsjek za privredu, Opštinske uprave opštine Šipovo.

 

ŠEF ODSJEKA

Danijela Pljuco

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: