Izdavanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Datum objave: 30.06.2017. 09:54 / Izvor: Oslobođenje, 30.06.2017.

U skladu sa odredbama člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (SI. novine FBiH, BR. 46/10, 75/13), Člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (SI. novine FBiH, broj 28/12), člana 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (SI. glasnik BiH, broj: 39/14), člana 48. Statuta (SI. novine FBiH, br. 73/13), Pozitivnog mišljenja FMZ BiH br. 06-37-2234/17 i Odluke Upravnog odbora KCUS broj: 0202-22309 od 17.05.2017. godine, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

JAVNI POZIV

za izdavanje poslovnih prostora pod zakup

 

 

Nude se u zakup poslovni prostori u vlasništvu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

r.b

Lokacija prostora

Kvadra­tura prostora

Cijena (najniža početna)

Režijski troškovi/ mjesečno

Period zakupa

1.

Prostor za ugradnju 2 (dva) bankomata, Ul. Bolnička br. 25, glavna kapija KCUS

Lokalitet Koševo;

Namjena: ATM usluge

n/p

800,00 KM mjesečno po bankomatu + PDV

Troškovi električne energije odredit će se naknadno nakon dostavljenih podataka o instalisanoj snazi potrošača i planiranog vremena rada istih u toku jednog mjeseca

5 god.

2.

U objektu DIP -a/hol, prostor za postavljanje 1 (jednog) bankomata

Lokalitet Koševo

Namjena: ATM usluge

n/p

800,00 KM mjesečno + PDV

Troškovi električne energije odredit će se naknadno nakon dostavljenih podataka o instalisanoj snazi potrošača i planiranog vremena rada istih u toku jednog mjeseca

5 god.

3.

Zemljište - lokacija za postavljanje privremenog objekta

Lokalitet: Jezero

Maloprodaja, tip objekta: Kiosk

10,00 m2

115,50 KM/m2 + PDV (mjesečno)

Režijski troškovi na ime komunalija (mjesečno)

- komunalne usluge 15,00 KM sa uračunatim PDV-om

-  električna energija prema stvarnom mjesečnom utrošku + PDV

5 god.

4.

Zemljište - lokacija kod Klinike urgentne medicine

Lokalitet Koševo

Maloprodaja, tip objekta: Kiosk

11,70 m2

128,00 KM/m2 + PDV (mjesečno)

Režijski troškovi (mjesečno):

- na ime komunalija 15,00 KM sa uključenim PDV-om

- električna energija prema stvarnom mjesečnom utrošku + PDV

5 god.

5.

Zemljište - lokacija kod objekta Tehničkog sektora UL Bolnička br. 25

Lokalitet: Koševo Maloprodaja,

tip objekta: Kiosk

10, 40 m2

115,50 KM/m2 + PDV (mjesečno)

Režijski troškovi na ime komunalija (mjesečno):

-komunalne usluge 15,00 KM sa uračunatim PDV-om

-električna energija prema stvarnom mjesečnom utrošku + PDV

5 god.

6.

Zemljište - lokacija sa lijeve strane od ulaza na glavnu kapiju KCUS Lokalitet Koševo Maloprodaja, tip objekta: Kiosk

12,00 m2

50,50 KM/m2 + PDV (mjesečno)

Režijski troškovi na ime komunalija:

- komunalne usluge i potrošnja vode 30,00 KM sa uključenim PDV-om

- električna energija prema stvarnom mjesečnom utrošku +PDV

5 god.

7.

Zemljište kod Kliničke apoteke Lokalitet Koševo Maloprodaja, tip objekta: Kisok

11,10m2

140,00 KM/m2 + PDV (mjesečno)

Režijski troškovi na ime komunalija 15,00 KM (uključen PDV): - električnu energiju prema stvarnom mjesečnom utrošku +PDV

5 god.

8.

Poslovni prostor i zelena površina kod Kliničke apoteke Ul. Bolnička br. 25 Lokalitet: Koševo Namjena: caffee restoran

24,00 m2 +

zelena površina-18,40 m2

61,00 KM/m2 + PDV (mjesečno)

Režijski troškovi na ime komunalija:

- komunalne usluge i potrošnja vode 60,00 KM (mjesečno sa uključenim PDV-om)

- električna energija prema stvarnom mjesečnom utrošku +PDV

5 god.

9.

Poslovni prostor u objektu DIP -a, prizemlje

Ul. Bolnička br. 25

Lokalitet: Koševo

Namjena: Bankarske usluge

cca 73,20 m2

14,140 KM + PDV mjesečno

u cijenu zakupa uključeni su režijski troškovi (u cijenu zakupa uračunat je i bankomat koji se nalazi u sklopu poslovnog prostora)

5 god.

10.

Poslovni prostor u objektu Klinike za ortipediju i traumatologiju Ul. Bolnička br. 25

Lokalitet: Koševo

Namjena: Izrada individualnih ortopedskih uložaka određenih i izrađenih na osnovu kompjuterske analize hoda

12,00 m2

50,00 KM/m2 + PDV (mjesečno)

Parking 25,00 KM mjesečno sa uključenim PDV-om Režijski troškovi: komunalije, voda i grijanje, električna energija odredit će se naknadno

PTT - vlastiti troškovi

5 god.

 

Ponude se dostavljaju pojedinačno za svaki ponuđeni prostor/lokaciju. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora pod zakup", putem pošte ili lično na centralni Protokol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na adresu:

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Ul. Bolnička br. 25,

71 000 Sarajevo

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva

Djelatnost kojom će se baviti zakupac ne smije biti u suprotnosti sa djelatnošću KCUS-a (pod djelatnostima koje su suprotne djelatnosti KCUS-a, podrazumijavaju se one djelatnosti koje, iako su dozvoljene pozitivnim propisima, nisu primjerene djelatnosti KCUS-a, a koja se realizuje kao zdravstvena, naučna i nastavna djelatnosti).

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg zakupca je ponuđena cijena zakupa.

Poslovni prostor ne može biti predmet rekonstrukcije/adaptacije, bez pisane saglasnosti KCUS-a (u daljem tekstu: zakupo-davac), te se i u slučaju pristanka zakupodavca, zakupoprimac obavezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu uslijed obavljanja rekonstrukcije/adaptacije. Podzakup nije dozvoljen.

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju na period do 5 (pet) godina. .

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica.

 

I - SADRŽAJ PONUDE ZA PRAVNA LICA Dokumentacija:

- pisanu prijavu sa naziv društva ili obrta, sjedište, PDV broj i ID broj, te transakcijski račun društva ili obrta, broj telefona za kontakt, e-mail;

- original ili ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar, kompletno (za pravna lica);

- uvjerenje o poreznoj registraciji (kopija);

- izjava o namjeni korištenja prostora;

- ovjerena izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH;

- ponuđenu jediničnu cijenu zakupa po m2. Plaćanje:

Plaćanje avansno do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

Ukoliko ponuđač bude izabran, u obavezi je prije potpisivanja ugovora dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- mjeničnu izjavu popunjenu po obrascu (obrazac preuzeti kod zakupodavca - KCUS)

- važeći SPESIMEN potpisa od banke kod koje imaju otvoren glavni račun

- bjanko mjenice za 12 (dvanaest) mjeseci za prvu godinu zakupa, u slučaju da se iste iskoriste, zakupac je u obavezi dostaviti nove mjenice i mjenične izjave.

 

II - SADRŽAJ PONUDE ZA FIZIČKA LICA

Dokumentacija:

- pisanu prijavu sa imenom i prezimenom, adresom stanovanja ponuđača, broj telefona za kontakt, e-mail;

- ovjerenu kopiju lične karte;

- kopija prijave mjesta prebivališta/CIPS;

- ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH;

- izjavu o namjeni korištenja prostora;

- ponuđenu cijenu zakupa po m2 prije potpisivanja ugovora sa zakupcem, isti je dužan dostaviti original ili ovjerenu kopiju

Rješenja o obavljanju obrtničke djelatnosti ili druge srodne djelatnosti Plaćanje:

Plaćanje avansno, 6 (šest) mjeseci unaprijed.

Plaćanje režijskih troškova u roku od 7 (sedam) dana računajući od dana ispostavljanju fakture.

Zainteresovana lica za unajmljivanje poslovnog prostora pod zakup prije dostavljanja ponude, uz prethodnu najavu, mogu do ći i pogledati prostor koji je predmet zakupa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Građevinskoj službi i Službi za pravne poslove i socijalni rad KCUS-a, neposredno il putem telefona na br. 033/ 297-009 i/ili 298-297.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se nakon ispitivanja urednosti, potpunosti i vjerodostojnosti dostavljenih ponuda. Po nuda mora sadržavati sve navedene dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, u suprotnom će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u dalje razmatranje.

Neprilaganje bilo kojeg dokaza/izjave diskvalifikuje ponuđača.

KCUS zadržava pravo, da bez ikakvog ograničenja, između prijavljenih ponuđača izvrši odabir za KCUS najpovoljnijeg zakupca (pod navedenim uslovom podrazumijeva se izbor zakupca prema ponuđenoj najpovoljnijoj cijeni između zakupca čija je djelatnost primjerena KCUS-u, bez ikakvih prioritetnih prava bilo kojeg zakupca). Sve ostale obaveze koje nisu definisane javnim pozivom, bit će regulisane ugovorom o zakupu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: