Izdavanje u zakup poslovnog prostora u I zoni u ulici ZAVNOBIH-a bb (bivši BAGAT)

Datum objave: 16.01.2020. 12:15 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA 

OPĆINA JAJCE 

Općinski načelnik

 

Broj: 02-23-410/20

Jajce, 14.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 15. Statuta Općine Jajce (“Službene novine Općine Jajce” br. 3/08) i člana 3 . Odluke o utvrđivanju početne cijene poslovnih prostora u vlasništvu općine Jajce br. 01-02-6633/12 od 20.09.2012 godine Općinski načelnik Općine Јгјсе raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu u zakup poslovnog prostora

 

I

Općina Jajce daje u zakup poslovni prostor i to:

1.  Poslovni prostor u I zoni u ulici ZAVNOBIH-a bb ( bivši BAGAT ) ukupne površine P= 52,76 m2 sa početnom cijenom od 3,00 KM/m2.

 

II

Pravo sudjelovanja imaju sva fizička i pravna lica, a trajanje zakupnog odnosa je 5 godine sa mogućnošću produženja u skladu sa zakonom.

III

Prijava treba sadržavati:

1.              Rješenje o registraciji kod nadležnog organa,

2.              Uvjerenje o prebivalištu za fizička lica koja nemaju registriranu djelatnost

3.              Porezni ID broj,

4.              Popunjen obrazac prijave (preuzeti u šalter sali općine Jajce)

IV

Prostor se iznajmljuju u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti Općine Jajce vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju građevinsku konstrukciju ili izgled objekta.

V

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni konkurs.

VI

Pismene prijave na javni konkurs dostaviti u šalter salu Općine Jajce u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ” - NE OTVARATI.

VII

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Komisija će razmotriti sve blagovremeno pristigle ponude, registrirati iste, te predložiti Općinskom načelniku najpovoljniju ponudu. Sa odabranim korisnikom će biti potpisan ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: