Izdavanje u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi, Prnjavor

Datum objave: 19.07.2017. 10:17 / Izvor: Večernje novosti, 19.07.2017.

Broj: 01/1-014-238-1/17

Datum: 18.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16), člana 67. Statuta op-štine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 15/17) i Odluke Skupštine opštine Prnjavor o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi („Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 15/17) Načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

 

OGLAS

ODAVANjU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

putem pribavljanja pismenih ponuda

 

I Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Kara-đorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava davanje u zakup poslovnog prostora, putem pribavljanja pismenih ponuda, po prvi put.

 

II Predmet davanja u zakup je poslovni prostor u Pečeneg Ilovi, ukupne površine 60,00 m2.

Minimalna cijena zakupnine poslovnog prostora iznosi 2,00 KM po m2, što ukupno iznosi 120,00 KM na mjesečnom nivou i ne može se ponuditi manja cijena.

 

III Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene zakupnine, odnosno 12,00 KM.

Uplata kaucije se vrši na žiro račun Opštine Prnjavor broj 555-00701215707-45, otvoren kod Nrve banke a.d. Banja Luka.

Poslovni prostor dodijeliće se privrednom društvu, preduzetniku, javnoj ustanovi ili fizičkom licu, koje po-nudi najveću cijenu zakupnine po m2 površine. Prostor se daje u zakup na period od četiri godine, s tim da ugovorne strane zadržavaju pravo jednostranog raskida ugovora, u slučaju nepredviđenih okolnosti. U postupku moraju učestvovati najmanje dva ponuđača. Ako poslije dva uzastopna prikupljanja pismenih ponuda nije izdat u zakup poslovni prostor, zato što nisu uče-stvovala najmanje dva ponuđača, ili su oni odustali od ponude, izdavanje u zakup se može izvršiti neposrednom pogodbom.

 

IV Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu.

Otvaranje ponuda će se izvršiti dana 18.08.2017. godine, sa početkom u 13.00 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svaki radni dan od 7.00 do 15.00 časova, počev od dana objave u dnevnom listu, i to u Odjeljenju za stambeno - komunalne poslove I investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor, te se isto tako može izvršiti razgledanje poslovnog prostora u prisustvu službenika, u navedenom periodu.

Postupak davanja u zakup poslovnog prostora sprovodi Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora, koju imenuje načelnik opštine.

Na osnovu dostavljenog izvještaja od strane komisije, načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem.

Zakupni odnos po ugovoru o zakupu teče od dana ulaska zakupca u posjed predmetnog poslovnog prostora, a što će ugovorne strane konstatovati zapisnički. Zakupodavac može pismenom obavijesti zakupcu raskinu-ti ugovor o zakupu, bez otkaznog roka, ako zakupac ne ispla-ti zakupninu u roku od osam dana od prijema opomene da je u kašnjenju sa plaćanjem ili ako ne ispuni neku bitnu oba-vezu iz ugovora.

Zakupac i zakupodavac mogu raskinuti ugovor o zakupu uz otkazni rok od trideset dana i isti se računa od dana kada jejedna odugovornihstrana dostavila pismeni otkaz ugovora o zakupu drugoj ugovornoj strani.

Predaja poslovnog prostora zakupoprimcu će se izvršiti nakon uplate zakupnine za tekući mjesec i zaključenja ugvora.

 

V Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplati kaucije, ovjerenu fotokopiju lične karte za fizička lica, odnosno ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerenu punomoć za zastupanje za lica koja ne učestvuju u svoje ime i broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor. Pismene ponude sa potrebnom dokumentacijom se dostav-ljaju neposredno u Šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu: Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom: "Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup poslovnog prostora - ponuda broj 01/1-014-238-1/17 - ne otvaraj".

 

VI Učesnicima postupka uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, osim učesniku čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj položene kaucije, a ugovor se zaključuje sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Zakupnina se plaća u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja ugovora. U iznos zakupnine će se uračunati uplaćena kaucija.

 

VII U slučaju da nisu podnesene najmanje dvije punovažne po-nude prodaja se smatra neuspjelom.

 

VIII Oglas o davanju u zakup objaviće se u dnevnom listu „Večernje novosti", na internet stranici Opštine i oglasnim tablama Opštine.

Sveostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-286 (kontakt osoba: Siniša Tešanović).

 

NAČELNIK

Darko Tomaš

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: