Izdavanje u zakup poslovnog prostora u sastavu Društvenog doma u Gornjem Liplju-naselje Jotanovići u Tesliću

Datum objave: 15.07.2017. 10:23 / Izvor: EuroBlic, 15.07.2017.

OPŠTINA TESLIĆ

NAČELNIK OPŠTINE

 

 Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić(„Službeni glasnik opštine Teslić", broj 4/17), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić", broj 12/16), Načelnikopštine raspisuje,

 

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

 

1. Poslovni prostor u sastavu Društvenog doma u Gornjem Liplju-naselje Jotanovići, imovina opštine Teslić, (površina 120 m2 na prvom spratu), izdaje se u zakup na period od 3 (tri) godine, uz mogućnost produženja ugovora, ukoliko ugovorne strane za to izraze interes.

- Početna cijena zakupnine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača je 50,00 KM, plus obaveza poreza na dodatnu vrijednost.

2. Prostor iz tačke 1. se može koristiti u svrhu obavljanja proizvodne zanatskedjelatnosti.

- Pravo učešća na licitaciji, imaju pravna i fizička lica kojz ispunjavzju uslove zz bzvljenje djelatnošću iz prethodnog stava.

- Pospovni prostor s eizdaje u zatečenom (viđenom) stanju.

- Pored ugovorene zakupnine, zakupzc preuzima i obaveze troškova električne energije, vode, druge komunalne obaveze, i troškove tekućeg održavanjz poslovnog prostora.

3. Zakupnina će se uplaćivati na poseban račun budžeta opštine Teslić, otvoren kod Uni Kredit Banke Banja Luka, a ostvareni prihod će se koristiti za razvojne potrebe mjesne zajednice Gornje Liplje.

4.Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja u dnevnom l istu„EuroBlic", a biće objavljen i na oglasnim tablama Opštinske uprave Teslić, Mjesne zajednice Gornje Liplje, te službenoj internet stranici opštine. Pismene ponude u zatvorenoj koverti, slati na adresu Opštinska uprava Teslić, Karađorđeva 18, b.p. 74 270 Teslić, sa naznakom: "Javni oglas za Društveni dom Gornje Liplje".

5. Javno otvaranje pismenih ponuda, obaviće Komisija za sprovođenje Javnog oglasa, u zgradi Opštinske uprave Teslić-Malasala, dana 9.avgusta2017.godine (srijeda), u 13,oo časova.

6.Komisija će, po osnovu ponućenog iznosa zakupnine, izabrati najpovoljniju ponudu, sačiniti Izvještaj o slrovedenom postupku i dostaviti Načelniku opštine radi zaključivznjz ugovora o zzkupu.

- Najpovoljniji ponuđač je dužan, u roku od 7(sedam) dana, da pristupi zaključenju ugovora, a u protiviom, gubi prava po osnovu učešća u Javnom oglasu. 

- Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne pristupi zaključivanju ugovora u roku od 7(sedam) dana, ugovor se može zaključiti sa drugim najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovom da ponuđena zakupnina nije manja od početne.

- Pored uslova navedenih u ovom Javnom oglasu, ugovorom će se detaljnije regulisati određena prava i obaveze, u skladu sa zakonom.

7. Nakon izbora nzjpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja ugovora o zakupu, Komisija će uz prisustvo zakupoprimca sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora i primopredaji istog.

 

 

Za detaljnije informacije po predmetu ovog Javnog oglasa. može se kontaktirati: Odjeljenje za opštu upravu, tel.053/411-523.

 

Broj: 02-374-20/17

Datum, 11.07.2017.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: