Izdavanje u zakup poslovnog prostora u zgradi zv. Dječije obdanište u Tešnju

Datum objave: 30.01.2020. 09:23 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 03-23-4-201/20

Datum: 29.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 30. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine tešanj", broj 11/07), a u vezi sa Odlukom o općinskim nekretninama ("Službeni glasnik Općine Tešanj, broj 8/13) i člana 1. Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom Načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 10/14), Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu u zakup poslovnog prostora u zgradi zv. “Dječije obdanište“ u Tešnju

 

PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora kojim upravlja i raspolaže Općina Tešanj, prostorije općine Tešanj u zgradi zvane “Dječije obdanište“, k.č.br.527/1 KO Tešanj II, PL 138 (stari premjer k.č.br.73/144, ZK uložak br.1270, KO Tešanj), osam prostorija, tri hodnika i dva wc, ukupne površine 370 m2.

Korisnik prostora može da izvši adaptaciju i prilagodbu određenih prostorija prema svojim potrebama uz saglasnost vlasnika prostora. Sve navedene troškove adaptacije snosi korisnik prostora.

Za navedeni prostor, komunalne režije (struja, voda, grijanje i smeće) će plaćati Korisnik poslovnih prostora, shodno utrošku.

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Na Javni oglas mogu se prijaviti sva zainteresovana pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti u oblastima koja su utvrđena u namjeni izdavanja prostora-Privatne predškolske ustanove registrovane za obavljanje djelatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru navedenom u tački I  Javnog oglasa.

Uz ponudu ponuđači su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Prijavu sa ličnim podacima ponuđača (naziv, adresu, ime odgovornog lica i kontakt telefon),

-Izjavu o utvrđenoj namjeni korištenja predmetnih prostora,

-Dokaz o upisu u sudski registar-ovjerenu kopiju rješenja o registraciji ponuđača,

-Visinu ponuđene cijene za korištenje poslovnog prostora izraženu u konvertibilnim markama i

Potvrdu nadležnog organa poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 1, putem pošte ili na centralnoj pisarnici Općine Tešanj. Ponuda mora biti kovertirana sa naznakom: “NE OTVARAJ”, „Prijava na javni oglas za zakup poslovnog prostora-prostor općine Tešanj u zgradi zvanoj “Dječije obdanište“.

 

Javni oglas ostaje otvoren do petka 14.02.2020. godine (petak) do 16,00 sati.

Sve prijave trebaju biti dostavljene u predviđenom roku i sa svim potrebnim dokazima za učešće na Javni oglas. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se ni razmatrati.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u poslovni prostor- prostorije općine Tešanj u zgradi zv“Dječije obdanište“, radi upoznavanja istih satačnom lokacijom za koje su zainteresovani.

 

OTVARANJE PONUDA

Otvaranje prijava izvršit će Komisija koju imenuje Općinski Načelnik, a nakon isteka roka za

dostavljanje istih. Javno otvaranje ponuda će se održati 17.02.2020.godine u 12.00 sati, u zgradi Općine Tešanj, Sala u potkrovlju nove zgrade. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

Za dodatne informacije zainteresovana pravna lica mogu se obratiti Službi za društvene djelatnosti i investicije lično ili putem telefona na broj: 032/650-426.

 

OCJENA PONUDA

Prilikom ocjenjivanja ponuda Komisija će uzeti u obzir slijedeće:

-           Najveći ponuđeni iznos zakupnine.

-           U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine prednost ima lice koje je ranije koristilo u zakupu prostor po osnovu Ugovora.

 

Općina Tešanj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ili da poništi Javni oglas prije potpisivanja Ugovora, i o tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima prijava.

Odluku o izboru najboljeg ponuđača na prijedlog Komisije donijet će Općinski načelnik, nakon čega će se zaključiti Ugovor kojim će se regulisati prava i obaveze o korištenju poslovnog prostora između odabranog Korisnika i Općine Tešanj.

 

Za dodatne informacije, zainteresovana pravna lica mogu se obratiti Službi za društvene djelatnosti Općine Tešanj lično ili putem poziva na brojeve: 032/650-022, lokal 146, ili direktno na 032/650-426.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: