Izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora u Bihaću

Datum objave: 03.03.2021. 09:52 / Izvor: Oslobođenje, 03.03.2021.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup F BIH (SI. novine F BIH br.28/12) .Odluke Upravnog odbora broj: 114/20, odluke direktora br. 192/21 ZU Lječilište „Gata" Bihać, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

1.   Predmet javnog poziva je davanje u zakup viška nemedicinskog prostora ZU Lječilište „Gata" Bihać (u nastavku teksta: zakupodavac) prema tabeli.

Red. br.   Lokacija i namjena prostora Površina              Početna cijena zakupnine bez PDV Režijski troškovi
1.

Lokacija: površina ispred recepcije u prizemlju objekta zgrade.

 Namjena -postavljanje samoposlužnih aparata za pića

4m2      200 KM Uračunati u mjesečnu zakupninu

 

2. Prostor se izdaje u zakup na određeno vrijeme na rok od 1 godinu računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

3. Pravo učešća u javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti.

4. Podnosilac prijave je dužan uz prijavu dostaviti sljedeće:

■ podatke o identitetu(naziv,adresa i sjedište pravne osobe sa naznakom osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno ime,prezime i adresa fizičke osobe i podatak o kontakt osobi, broj telefona i e-mail).

■ dokaz od nadležnog organa daje registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti ( ovjerena kopija koja nije starija od 3 mjeseca od dana objave oglasa) i ovjerena kopija lične karte za fizičke osobe;

■ naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

■ iznos ponuđene zakupnine koja ne može biti manja od početne cijene utvrđene ovim oglasom;

■ ovjerena izjava da nema bilo kakvih finansijskih obaveza po bilo kom osnovu prema ZU Lječilište „Gata" Bihać;

■ potvrdu banke o solventnosti;

■ iznos ponuđene zakupnine koja ne može biti manja od početne cijene utvrđene ovim oglasom;

■ informacije o aparatu i proizvodima koji će se nuditi: tip aparata,kapacitet,potrošnja struje i vode, opis prodajnog asortimana;

■ specifikaciju i ovjereni cjenovnik proizvoda iz aparata ;

■ pisanu izjavu o obavezi da će aparat/e redovito obilaziti, dopunjavati svježim i zdravstveno ispravnim proizvodima;

■ pisanu izjavu da će po potpisivanju ugovora osigurati aparat od mogućeg štetnog događaja i odgovornosti prema trećim licima;

■ izjavu da se obavezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvata sklapanje ugovora o zakupu, da prihvata uslove iz javnog oglasa, te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana od dana otvaranja ponude.

 

5. Tačno mjesto postavljanja aparata odredit će se dogovorom tako da korištenje aparata ne remeti obavijanje djelatnosti zdravstvene ustanove.

6. Zdravstvena ustanova će omogućiti zakupcu priključak aparata na električnu i vodovodnu mrežu.

7. Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora, i to do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

8.Sva eventualna oštećenja aparata,krađe i ostali rizici štete nastale u vezi sa rukovanjem i korištenjem aparata od strane konzumenata idu na teret zakupca.

9.Zakupodavac sadržava pravo promjene iznosa zakupnine u % u zavisnosti od povećanja cijena prodajnog asortimana.

10.Zakupni prostor će se dati licu koje ispunjava sve uslove iz javnog oglasa,ima priloženu svu traženu dokumentaciju i najveći ponuđeneni iznos zakupnine.U slučaju da dvije ili više ponuda sadrže isti iznos zakupnine, prednost imaju ponuda koja je prva zaprimljena.

11.Ako izabrani ponuđač odbije da zaključi ponuđeni ugovor o zakupu smatra se daje odustao od ponude,a zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora prvom sljedećem ponuđaču koji ispunjava uslove iz javnog oglasa uz uslov da pismeno prihvati ponuđeni iznos naknade prvog ponuđača, i tako redom.

12. Ponuda sa dokazima se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji u jednom primjerku.

13. Ponuda se dostavlja preporučeno poštom ili se predaje lično na protokol na adresi sjedišta zakupodavca u roku od 15 dana od dana posljednje objave u zapečaćenoj koverti sa naznakom.

"Prijava sa ponuda na oglas za izdavanje u zakup nezdravstvenog prostora ZU Lječilište „Gata" Bihać -NE OTVARAJ - otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

14. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje kao i ponude čija namjena i iznos zakupnine nisu u skladu sa oglašenom namjenom i utvrđenim iznosom.

15. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će direktor uroku od8dana od dana prijema izvještaja komisije te zaključiti Ugovor o zakupu uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravnog odbora.

 

Ovaj javni oglas će se objaviti dnevnim novinama"Oslobođenje"

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: