Izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

Datum objave: 03.07.2017. 09:04 / Izvor: Unsko-sanske novine, 30.06.2017.

Zdravstvena ustanova kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać

 

Broj: 10517/17.

U Bihaću, 23.06.2017.godine

 

Na osnovu člana 136. Stav 1.Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine F BiH", br. 46/10 i 75/13) i Odluka Upravnog odbora od 11.05.2017. godine, a na temelju pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva broj: 06-37-1540/17. od 13.02.2017. godine, direktor ZU Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

 

I - OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU:

a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova kantonalna bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

b) Sjedište: Darivalaca krvi br.67, 77 000 Bihać

c) Telefon: + +387 37 318 800

d) faks: ++387 37 318 880

e) E-mail: bolnica@kbbihac.ba

 

II - PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 1 (jedne) godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

 

 

 

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

LOT-1

Površina u krugu Bolnice -spore­dni ulaz namjenjena za postavlja­nje privremenog montažnog objekta - tip kiosk, od plastificira-nog lima sa rolo izlogom) za pro­daju novina i predmeta za opću upotrebu-trgovina

14 m2

840,00 KM

Snosi zakupac

LOT-2 Površina u krugu Bolnice -sporedni ulaz namjenjena za postavlja­nje privremenog montažnog objekta - tip kiosk, od plastificira-nog lima sa rolo izlogom) za pro­daju novina i predmeta za opću upotrebu-trgovina 9m2 360,00 KM Snosi zakupac

LOT-3-

Prostor u holu zgrade "Foča" uz recepciju za postavljanje bankomata

3m2

300,00 KM sa PDV-om

Snosi zakupodavac

LOT-4

Dio prostora u holovima objekata organizacionih jedinica za postavljanje 7 samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i snack aparate (lokacije unaprijed određene od strane zakupo-davcajna utvrđenoj lokaciji:

1. Zgrada uprave

2. Čekaonica na I spratu zgrade
Kasindol (ORL-očni odjel)

3. Čekaonica na II spratu zgrade
Kasindol (Kirurgija)

4. Ulazni hol u zgradu specijalisti-
čkih ambulanti

5. Drugi čeoni ulaz u zgradu
"Foča"( Koronarna jedinica-
kožni odjel)

6. Čekaonica na spratu zgrade
"Foča" (Ginekologija)

7. Ulazni hol - čekaonica zgrade
Centra za hemodijalizu...

7m2

200,00 KM /po aparatu

Snosi zakupodavac

LOT-5

Prostor u čekaonicama bolničkih zgrada za postavljanje 7 video monitora za oglašavanje i reklamiranje.

7m2

50,00 KM / po video monitoru

Snosi zakupodavac

LOT-6

Asvaltirana površina u krugu Bolnice namjenjena za parking vozila

3.081 m2

8.000,00 KM sa PDV-om

Snosi zakupac

 

III - PRAVO UČEŠĆA:

- Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva pravna/fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti, odnosno koja registracijom i odobrenjem nadležnih tijela mogu dokazati ovlaštenost i sposobnost za učešće uz uvjet uplate 100,00 KM (jed-nustotinu konvertibilnih maraka) na transakcijski račun ZU Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać broj: 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. kao jemstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude (dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečećenoj koverti).

- Vremenski period na koji se zaključuje ugovori o zakupu je jedna (1) godina.

- Višak nezdravstvenog prostora koji se daje u zakup, predaje se i uzima u viđenom stanju, a sve pripremne radnje vezane za postavljanje i održavanje, pribavljanje

eventualnih potrebnih odobrenja propisanih važećom zakonskom regulativom je trošak kojeg snosi zakupac.

- Za LOT-5 sadržaj za reklamiranje i oglašavanje ne smije sadržavati tekstove, slike diskriminatorskog ili uvrijedljivog sadržaja ili bilo kojoj osnovi, te tekstove, slike neprikladnog sadržaja koje su u suprotnosti sa temeljnim principima rada i djelatnosti bolnice.

- Davanje prostorija u podzakup nije dozvoljeno.

 

IV - SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda treba sadržavati sljedeće:

- iznos ponuđene zakupnine, s tim da ne može biti manja od početne cijene mjesečnog zakupa utvrđenog ovim pozivom,

- izjavu da se navedeni prostor ne može izdavati u podzakup, odnosno da se može koristiti isključivo u svrhu definirane namjene predviđene ovim pozivom,

- izvod iz sudskog registra/rješenja Općinskog organa uprave, sjedište, naziv firme/obrta, odgovorne osobe i kontakt telefon.

- izjavu ponuđača da prihvata sve uslove javnog poziva

- za LOT 5 sadržajni prikaz reklamnog materijala na CD-u.

 

V - VISINA NAKNADE ZA ZAKUP:

- Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora,a naknada se plaća do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

- Bolnica će na iznos naknade obračunati PDV izuzev za lotove 3 i 6.

- U zakupninu se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

VI - ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

a) Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol na adresi sjedišta Zakupodavca najkasnije do 10.07.2017.godine (ponedjeljak)u zapečećenoj neprozirnoj koverti sa naznakom: "Ponuda za dodjelu viška nemedicinskog prostora u zakup LOT-____- NE OTVARAJ" - otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

b) Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot,više ili sve lotove

c) Ponude i dokazi se predaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji u jednom primjerku.

d) Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol Zakupodavca nakon roka označenog u tački a) neće se uzeti u razmatranje.

e) Zakupodavac pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća.

 

VII - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u sali Upravne zgrade Bolnice, na adresi Darivalaca krvi br.67, dana,ll.jula 2017.godine (utorak), s početkom u 12,00 sati.  Otvaranju ponuda mogu biti prisutne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uslov predočenja ovlasti ili punomoći.

Ponuđači će biti pismeno obaviješteni o konačnim rezultatima izbora (uključujući i odluku o eventualnom poništenju).

 

VIII - DOKAZI O SPOSOBNOSTI:

Ponuđači moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

a) izvod iz sudskog registra/ rješenja o obavljanju djelatnosti ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje (ovjerena kopija),

b) potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te poziva na broj klijenta,

c) Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100,00 KM (uplata na žiro račun 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d.)

d) Izjavu ponuđača da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvati sklapanje ugovora o zakupu, da u cjelosti prihvaća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

e) Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji za njihovo učešće u postupku javnog nadmetanja u smislu člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

IX - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine koja udo¬voljava svim uvjetima iz točke VIII. ovog poziva.

 

X - IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Rok zaključenja ugovora o zakupu je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a Zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora o zakupu prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.

 

XI - POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Zakupodavca vraća se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude.

 

XII- OBJAVA JAVNOG POZIRA

Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će se u sredstvima javnog informiranja, dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na WEB stranici i na oglasnoj ploči Bolnice.

 

DIREKTOR

Prim.dr Smail Dervišević

specijalista urolog

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: